Deltagande media
TISDAG 18 DECEMBER 2018
Utrikes
2014-07-31

Smyganslutning till Nato

Intervju med Al Burke, som under många år har studerat USA:s politiska förhållanden, internationell politik och Sveriges förhållande till Nato. Al kom från USA till Sverige 1988 och fick svenskt medborgarskap 1994. Han har bl.a. arbetat som översättare och varit koordinator för ett internationellt nätverk av akademiker och andra experter som är kritiska mot Nato. Intervjun gjordes av Lars Drake innan konflikten i Ukraina blev akut vilket förklarar att den inte nämns.

 

Al, du har gjort en omfattande genomgång av hur Sverige steg för steg har närmat sig Nato i skriften ”Från Neutralitet till Nato” *. Varför har du gjort det?

Av det uppenbara skälet att denna process har avgörande betydelse för Sveriges utrikespolitik och dess plats i världen.

Hur länge har den processen pågått?

Egentligen sedan andra världskriget, d.v.s. innan Nato formellt etablerades.

Kan du beskriva de viktigaste milstolparna?

Det är svårt, då kraften i processen ligger just i att den består av en lång rad steg som för det mesta varit relativt små. Men bland de viktigaste faktorerna är: den svenska militärens och underrättelsetjänsternas långvariga och intima samarbete med sina motparter i främst USA; SAP-högerns erövring av partiet efter mordet på Olof Palme; och anslutningen till EU som domineras av Nato-länder.

Har processen varit öppen och styrts av politiska överenskommelser i riksdagen?

Processen har för det mesta bedrivits i lönndom av en liten skara USA/Nato-vänner. De flesta riksdagspartier har godkänt eller funnit sig in de flesta små stegen, medan de hela tiden har bedyrat att de inte förespråkar medlemskap i Nato - i alla fall ”inte just nu”.

Vilka intressen eller aktörer är det som i första hand har drivit på för ett närmande till Nato?

Militären, underrättelsetjänsterna och deras bundsförvanter i det övriga samhället, inte minst Carl Bildts moderater och Folkpartiets hökar.

Opinionen i Sverige till Natomedlemskap är övervägande negativ, hur har det påverkat taktiken bland dem som vill att Sverige ska anslutas till Nato?

Det är nog huvudskälet till att processen har ägt rum i smyg.

Anser du att vi i praktiken är Natomedlemmar eller är det meningsfullt att arbeta mot en formell anslutning?

Det är uppenbart att Sverige i praktiken blivit en del av USA/Nato via den s.k. ”Partnerskap för fred” - som ju är syftet med detta påfund.

Så här skrev jag i ”Från Neutralitet till Nato”: ”Under tiden pågår diskussionen om huruvida Sverige bör ta hela steget ut och formellt ansluta sig till USA/NATO. Huruvida det spelar någon roll kan också diskuteras, då Sveriges anpassning till och samarbete med militäralliansen redan gått så långt. Medlemskap skulle dock ha potentiell betydelse i vissa avseenden. Bland annat skulle Sverige därmed underkasta sig alliansens Artikel 5 som förpliktar alla medlemmar att bistå en medlemsstat som påstås vara angripen. Dessutom vore det nog svårare att säga upp medlemskap än att dra sig ur Partnerskap för fred.”

Anser du att Nato försvarar demokratin i världen eller anser du att Nato i första hand har en annan roll och i så fall vilken?

Nato är först och främst ett instrument för USA:s pågående försök att härska över hela världen och t.o.m. rymden. Demokratin har ingenting med saken att göra utöver dess nytta i krigspropagandan - som har varit effektiv i bl.a. Sverige.

Hur ser du på det svenska deltagandet i Natos krig i Afghanistan?

Genom det deltagandet har Sverige gjort sig medskyldigt till grova brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Krigsivrarna har utnyttjat svenska folkets goda vilja genom att motivera kriget med syften som kan uppfattas som positiva men som i detta sammanhang är missvisande, t.ex. kvinnors rättigheter.

Tror du att Nato kommer att få problem under kommande år som en följd av budgetunderskott och andra ekonomiska problem i USA och några andra Natoländer?

Att komma åt Sveriges och andra länders militära och ekonomiska resurser för att minska kostnaderna för USA är ju ett huvudsyfte med Nato:s utvidgning. Huruvida det råder budgetkris som sätter hinder för USA/Nato:s ambitioner återstår att se. Bara den inre kretsen har insyn i dess ekonomi, och det är inte säkert att ens den har full koll.

  • * Från neutralitet till Nato. (eng 2009, sv 2010 - båda versionerna uppdaterades september 2012. http://www.nnn.se/nordic/americult/nato/steps.pdf http://www.nnn.se/nordic/americult/nato/steg.pdf)

     

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    03 augusti 19:45

    Intressant intervju! Och rapporten verkar vara en god genomgång av viktiga händelser.