Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Nyhetsdiskussion
2016-02-22

Är miljöpartisterna naiva eller smarta?

Sex utrikespolitiskt insatta miljöpartister har skrivit ett debattinlägg i Aftonbladet om Värdlandsavtalet. Det innehåller flera viktiga klarlägganden och viktiga krav. Problemet är att de inte kräver att Värdlandsavtalet ska slängas i papperskorgen utan att det ska modifieras så att de sämsta delarna upphävs. Debattörerna är, Jabar Amin, Per Gahrton, Lotta Hedström, Annika Lillemets, Valter Mutt och Carl Schlyter. Är deras förslag politiskt relevanta?

De finns likheter mellan deras krav och de som Maj Britt Theorin framförde på ett möte mot Värdlandsavtalet i Riksdagshuset i slutet av förra året.

Författarna vill att det inte ska vara möjligt att placera kärnvapen på svenskt territorium. De hänvisar till att Natos strategi, vari avskräckning med kärnvapen ingår, finns inskriven i avtalstexten. Det är faktiskt värre än så. När det talas om vilka vapen som kan placeras på svenskt territorium uttrycks det på följande sätt i Värdlandsavtalet:

”1.1 styrkor: alla delar i en Nato-ledd styrka, inklusive all personal, alla djur, allt material och all proviant samt sådana styrkors civila komponenter i den mening som avses i Nato SOFA, Parisprotokollet och PFF eller andra länder som deltar under Natos ledning. Termen omfattar även alla fartyg, luftfartyg, fordon, förråd, utrustning och ammunition samt alla flyg-, mark- och sjöburna förflyttningsresurser och dess stödtjänster inklusive leverantörer som transporterar eller stöder styrkan.” (paragraf 1.1)

Det står om ”allt material” och om ”ammunition”. Kärnvapen ingår i och med att det står ”all” och ”allt”. Det är inte en fråga om oklarheter som behöverr redas ut.

Författarna till debattartikeln vill att avtalet bara ska gälla i fredstid och att svenskt territorium inte ska få användas som bas för angrepp mot tredje land land. Det är inte en justering av avtalet utan ett slag mot själva grunden i avtalet. Så här står det i den första syftesparagrafen:

”Syftet med detta samförståndsavtal är att fastställa principer och förfaranden för upprättandet av baseringsområden och tillhandahållandet av värdlandsstöd till Natos styrkor i, eller med stöd från, värdlandet under Nato-ledd militär verksamhet.” (paragraf 2.1)

I en av paragraferna som innehåller definitioner står följande:

”Nato-ledd militär verksamhet” definieras i avtalstexten som bl.a. ”genomförande av ett strategiskt, taktiskt eller administrativt militärt uppdrag” (paragraf 1.2).

Det framgår inte vad ”administrativt uppdrag" är, men det skulle kunna vara insatser för att byta ut en regering i tredje land som är en av USAs specialiteter. ”Strategiskt” måste avse större insatser, dvs krig, ”taktiskt” skulle kunna vara smärre insatser som inte är att betrakta som krig eller en mindre insats som är en del av ett krig. Tillämpning av Värdlandsavtalet skulle göra oss medansvariga i krig och därmed göra oss till ett militärt mål för det land som angripits av Nato.

Dessa två paragrafer uttrycker fundamentet i Värdlandsavtalet. Nato ska kunna utnyttja svenskt territorium för angrepp på tredje land. Om det tas bort faller i stort sett hela idén med avtalet som undertecknades av Överbefälhavaren på uppdrag av Alliansregeringen just före valet 2014 och som Peter ”transatlantiska länken” Hultqvist nu försöker baxa i hamn.

Jag vet inte om de sex miljöpartisterna är naiva eller smarta. I andra sammanhang har de visat sig vara smarta. De tar inte avstånd från att Sverige ska sluta avtal med Nato och provocerar därmed inte en del personer som är positiva till Natosamarbete. Därefter ställer krav som säkert uppfattas som rimliga av de flesta, men som om de genomförs upphäver meningen med avtalet. Det skulle kunna tolkas som smart, men jag tror att kravet när det gäller Värdlandsavtalet är att det ska direkt i papperskorgen. Det finns inget som helst värde i det.

Avtalstexten finns här på engelska och svenska: http://folkkampanjenmotnato.se/Kap12_SvSamarb/HNS1a-Avtal.html  

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.