Deltagande media
MÅNDAG 24 JUNI 2019
Debatt
2016-04-25

Var det som hände när fackföreningshuset brann i Odessa en massaker?

 

 

”Massaker är det när många människor mördas vid ett och samma tillfälle”

Nationalencyclopedin

 

Den planerade visningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida inför två årsminnet 2 maj 2016 gör frågan om vad som hände Odessa åter aktuell. Central är frågan om det som hände när fackföreningshuset sattes i brand är en massaker eller ej. Det motiverar en källkritiks granskning av de argument som förts fram.

Definitionen på en massaker är enkel, det är fråga om avsiktligt massmord. Antalet döda är inte avgörande. Även massakrer med mindre än hälften så många döda som i Odessa räknas som en massaker.

Att det faktiskt dog ett stort antal människor i samband med branden i Odessa råder enighet om. De officiella siffrorna talar om 42 offer. Att det dessutom vid detta tillfälle bara handlade om döda hos den ena parten i en konflikt likaså, den part som i FN rapporten om händelsen kallas profederalistisk som stod emot den part som kallas proenhetsinriktad. Att det som skedde vid fackföreningshuset handlade om en attack från proenhetssidan råder också enighet om. Allt gemensamt accepterade fakta som talar för att här mördades många människor vid ett och samma tillfälle.

Ändå utsätts de som söker tala om Odessamassakern för grova beskyllningar för att tala osanning och vara verktyg för rysk propaganda. Kritiker i Sverige har tidigare lyckats få ABF i Malmö och Helsingborg och Helsingborgs kommun att ställa in en utställning om Odessamassakern efter hårda påtryckningar. Inför premiären av dokumentärfilmen Ukraina –som visas på SVT 1 maj inför tvåårsdagen av händelsen har många röster rests igen mot de som ger en annan bild av händelserna i Ukraina än de gängse. I dokumentärfilmen är Odessamassakern ett viktigt inslag vilket gör frågan om vad som hände i Odessa aktuell.

Vad är det då som talar för att det var en massaker? Och vad är det som kritiker för fram som vill hindra utställningar om Odessamassakern och de som menar att påståenden om att en massaker förekommit är falsk propaganda i Rysslands tjänst? 

Argumenten är flera:

 

Gatuoroligheterna

 

Pro: Gatuoroligheterna skilda i tid och rum

För att det var en massaker talar att de gatuoroligheter som föregick händelsen skedde skilt i tid och rum från attacken vid fackföreningshuset. I dessa gatuoroligheter dödades två på pro-enhetssidan och därefter dödades fyra på den profederalistiska sidan. Dessa gatuoroligheter där bägge parter jagar varandra är något annat än när den ena gruppen med en större folkmassa söker upp en motståndare en km från där gaturoligheterna inträffade och sedan startar en mordbrand som leder till 42 människors död. 

Contra: Gatuoroligheterna gör att det inte var en massaker

Mot sägs tala att de som dödades först var proenhetsdemonstranter. Den attack som därefter skedde i en annan del av staden och senare är enligt detta synsätt mer än en förklaring till attacken på fackföreningshuset. Det innebär också att ingen massaker skett eftersom branden är ett led i en pågående strid där den sida som påstås ensamma var skyldiga till att konflikten började inte kan ses sig som offer för hur striden slutar. 

De som lyckades tysta utställningen om Odessamassakern menade dessutom utan att ha sett utställningen att beviset för att den skulle ge en falsk bild av händelserna var att ryska mediers bild av händelsen var falsk. Detta genom att inte tala om att branden föregicks av gatuoroligheterna. Två länkar bifogades för att styrka att utställningen skulle tystas, den ena till RT och den andra till ITAR TASS, två viktiga ryska medier. Båda två ryska artiklarna talade om att branden föregåtts av gatuoroligheter. I sak hade alltså kritikerna fel. De hade dessutom inte ens haft intresse av att läsa de länkar de skickade med. De var så övertygade om att ryska medier alltid ljuger på det sätt de vet att rysk propaganda alltid gör. Därför behövde de inte ha sakargument för att stoppa utställningen. De fick med denna maktutövning rätt ändå. ABF följde råden byggt på de falska argumenten och ställde in utställningen som fick visas på en mindre uppmärksammad plats vilket var syftet med påtryckningarna. Möjligheten av att ryska medier kunde tänkas ha skrivit motsatsen till vad de faktiskt skrev visade att det är sant att rysk propaganda ger en falsk bild av vad som hände i Odessa. Därför stoppade ABF det fria ordet och utställningen då möjligen utställningen kunde ha den slagsida som ryska medierna kunde ha men inte hade.

Det är inte ovanligt att skildringar bara tar upp huvudhändelsen och inte vad som utlöste större våldsutbrott mot personer som inte kan värna sig. Skotten i Ådalen 1931 skedde efter att arbetare misshandlat strejkbrytare grovt och kidnappat dem. Kristallnatten i Tyskland 1938 då judiska synagogor och butiker brändes ner i hela Tyskland utlöstes av att en judisk aktivist gick in och sköt en tyska ambassadtjänsteman i Paris. Srebrenicamassakern 1995 då officiella källor uppger att 8000 män dödades föregicks av att mer än 2000 män, kvinnor och barn dödades i kringliggande serbiska byar. Det är ofta som det som föregick en massaker inte tas upp. Att våldsamma händelser kan ha föregått en massaker och vara en delförklaring innebär ingen ursäkt. 

 

Attacken på tältlägret och branden i fackföreningshuset

Pro: Det framgick redan 2 maj 2014 klart och tydligt att det som skedde på Kulikovofältet vid fackföreningshuset var att en större folkmassa anföll ett tältläger med en mindre grupp människor på plats. Attacken ledde till att tältlägret sattes i brand medan de som varit i tältlägret sökte skydd i fackföreningshuset. Strax därefter sattes också detta i brand varpå de många dödsfallen inträffade. Händelseförloppet framgick av en längre oklippt video som visade att det var lugnt innan folkmassan angrep och att snart huvudentrén stod i full låga. Flera molotovcocktails kastades av angriparna mot entrén och fönster i byggnaden. Även de som sökt skydd i huset kastade några molotovcocktails för att försvara sig. Att en mindre grupp som blir anfallen söker försvara sig är skyddat av nödvärnsrätten. Att en större folkmassa kastar flera molotovcocktails som startar bränder mot de innestängda i huset är en medveten handling som gör att det handlar om mordbrand och en massaker.

Contra: Samma video som visar hur folkmassan angriper tältlägret och attackerar fackföreningshuset med molotovcocktails tolkas av kritikerna på motsatt sätt. Videon publicerades av EuromaidanPR direkt i samband med händelsen. Här fördes argumentet fram att videon visade att de innestängda startade branden själva. Eldsken syntes skimra i ett fönster högre upp. De som sökt skydd i byggnaden hade enligt detta synsätt sig själva att skylla då de startade brande på detta sätt. Därför är det ingen massaker. Av fortsättningen på videon framgick att elden tog fart i trapphuset efter att moltovocktails kasats mot entrén.

Denna bild av att de innestängda själva startade branden har varit huvudargumentet för att det som skedde inte var en massaker. Många sidoargument har också framförts. De mest kvalificerade av 2 majgruppen, ett oberoende lokalt initiativ som undersökt händelsen med hjälp av många videos och experter. 

De presenterade en första rapport i augusti 2014. Utifrån den hävdar Halya Coynash på Kharkivs grupp för försvar av mänskliga rättigheter att bilden av en Odessamassakern är falsk. Det som är falskt med bilden är enligt Coynash 4 saker:

1. att profederalister flydde in i fackföreningsbyggnaden från en upprörd folkmassa av proenhets radikaler som brände ner deras tält.

2. Fackföreningsbyggnaden sattes medvetet i brand.

3. Folk dödades av dessa ”radikaler” inne i byggnaden eller när de lyckades fly från den. 

4. Att bilden undviker att nämna att brandkåren dröjde i 40 minuter med att anlända.

De fyra påstått falska uppgifterna granskas här:

1. Ingen massaker då det inte handlar om flykt eller en upprörd folkmassa som brände ner tält.

Contra att det var en massaker:

Coynash menar att det fanns ”ingen spontanitet” som argument mot att profederalisterna flydde in i fackföreningsbyggnaden. Hon hänvisar till 2 majgruppens uppgifter om att några av profederalisterna förberett sig för att barrikadera sig i byggnaden. Vidare att också några sökte sätta upp barrikader för att skydda tältlägret. Att ha som argument för att ingen massaker skedde att några av de som angreps hade förberett skydd och därför på något sätt inte kan ses som spontana offer för ett massmord är ingen hållbar argumentation.

Ytterligare skäl för att det inte var en massaker ses belagda av 2 majgruppens påståenden 2014 om att några ledare för profederalisterna sökte fösa in folk i byggnaden från olika håll. Detta skulle ha lett till att istället för 50 personer fanns där 400 personer. Om nu detta var sant kvarstår att det inte gör attacken på de som innestängts i byggnaden mindre allvarlig. Det kan också fortfarande ses som att profederalisterna flyr in i byggnaden.

Vidare uppger 2 majgruppen att ”folkmassan på väg att attackera Kulikovofältet möttes med skott från skjutvapen, facklor och molotovcocktails” från fackföreningshuset och fortsätter ”Pro-enhets aktivisterna visste inte att det fanns andra, obeväpnade, människor i byggnaden och svarade med egna aggressiva handlingar. Detta ledde först till att barrikaderna vid ingången går upp i lågor och sedan till brand inne i fackliga byggnaden.”

Påståendet förs också fram om att profederalisterna själva kan ha startat branden i tältlägret genom några molotovcocktails som kastades från taket mot den anstormande folkmassan, men det anges inte som att detta säkert ledde till brand. Likafullt tas detta som skäl av Coynash på den mänskliga rättighetsorganisationens hemsida för att bilden av en massaker är falsk. Att tält kan ha antänts av molotovcocktails kastade från taket i fackföreningshuset innebär med detta synsätt att det är falskt att påstå att profederalister ”flydde in i fackföreningsbyggnaden från en upprörd folkmassa av proenhets radikaler som brände ner deras tält.”

Rollerna byts om. Det är de som försvarar sig mot en attack som ses som orsak till händelseförloppet och närmast har sig själva att skylla för att folkmassan sätter huset i brand. En akt som folkmassan knappast kan anklagas för. De kunde inte veta att det fanns en massa oskyldiga i huset. Vad de gjorde var ett gensvar på vad de inne i huset hade gjort mot folkmassan som framställs som den mindre pådrivande parten.

Pro att det var en massaker:

Tvärtemot att tala för att bilden av en massaker är falsk säger kärnan i den beskrivning som 2 majgruppen och dokumentärfilmaren Moreira för fram att det var en massaker orsakad av den attackerande folkmassan. Det är de aggressiva handlingarna från denna folkmassa som sätter ingången i brand och leder till 42 döda, inte några misslyckade försök att försvara sig. 

2. Fackföreningsbyggnaden sattes medvetet i brand.

Pro att det var en massaker orsakad av medvetna handlingar

2 majgruppen uppger att folkmassan attackerade Kulikovofältet. Det ledde till aggressiva handlingar från deras sida så att ”barrikaderna vid ingången går upp i lågor och sedan till brand inne i fackliga byggnaden.” Att en medlem i en organisation för mänskliga rättigheter kan hävda att detta innebär att de som kastat molotovcocktails från folkmassan mot ingången inte handlat medvetet är omoraliskt. När en större folkmassa attackerar och flera i denna folkmassa kastar molotovcocktails mot en byggnad med innestängda människor är detta en medveten handling oavsett hur planerad den anses vara eller berättigad på grund av påstådda provokationer från de innestängda.

Contra

Vilken handling som leder till branden är själva kärnan i orsaken till de många dödsfallen. Det är här svårt att förstå vad Halya Coynash menar visar att byggnaden inte medvetet sattes i brand. Hon kan ha menat att attacken inte varit medvetet planerad på förhand. Det är något som inte tas upp i 2 majgruppens rapport mer än att den betonar att de som gjorde attacken inte kunde veta att det fanns andra än sådana aktivister i byggnaden som kunde anses var skyldiga till att provocera folkmassan som angrep dem. Några egentliga skäl till att fackföreningsbyggnaden inte medvetet sattes i brand för inte Coynash fram. Möjligen kan påståendet att de innestängda försvarade sig med att bygga barrikader och slänga molotovcocktails på angriparna och därmed bar skuld till provokationer som gjorde att branden uppstod. Därmed skulle det på något obegripligt sätt inte vara angriparnas medvetna handlingar som orsakade branden utan föranlett av provokationer.

3. Folk dödades av ”radikaler” inne i byggnaden eller när de lyckades fly från den.

Contra

Coynash för fram att 2 majgruppen inte visar att någon pro-enhetsaktivist inne i byggnaden dödat någon eller när de försökte fly.

Pro att det ändå var en massaker

Det avgörande för att kalla händelsen för en massaker är att många blir dödade vid samma tillfälle av brand eller på annat sätt. Vilket sätt de dödas på tar inte bort det faktum att det är en massaker.

När det gäller vad som hände när högerextrema trängde in i byggnaden och för dem som hoppade från hög höjd ner på marken säger 2 majgruppens rapport att de ”euromajdanaktivister och ultras” (fotbollsupportar) som ”kom in i fackliga byggnaden (från vänstra gavelns entré), bland annat med hjälp av chockpistoler och pneumatiska vapen gjiorde  att pro-federalistaktivister inte kunna använda den vänstra flygeln för evakuering och samlades i centrala och högra delar av byggnaden. Den centrala utgången var också blockerad av lågor.” Vidare att de delar uppfattningen hos UNHCR att vissa pro-ukrainska aktivister försökte ta lagen i egna händer och slå de som skadats i branden men också att andra deltog i att försöka rädda människor från den brinnande byggnaden och försökte att stoppa våldet. Det som 2 majgruppen skriver stärker snarare bilden av en massaker än att den inte ägt rum. Att några i folkmassan söker rädda de innestängda förtar inte att andra samtidigt tränger in i byggnaden på ett aggressivt sätt eller slår med påkar mot de som fallit till marken. Det är fortfarande en massaker även om inte alla i folkmassan agerar på samma sätt.

4. Genom att inte tala om att brandkåren dröjde ges en falsk bild av att det var en massaker.

Pro: Att brandkåren dröjde förtar inte ansvaret från de som attackerade byggnaden.

Contra: Det var ingen massaker för problemet var att brandkåren dröjde

2 majgruppen visar att brandkåren och polisens insatser dröjde. Hur detta är fakta som talar för att det som skedde inte var en massaker är svårt att begripa när brand utvecklades mycket snabbt i trapphuset där den på kort tid blev dödlig.

 

Länkar:

SVT:s reklam för dokumentären:
http://www.svt.se/dokument-utifran/ukraina-revolutionens-morka-sida

Video med dokumentären textad på engelska: https://www.youtube.com/watch?v=54h3MnK8nKQ

De ukrainska organisationernas och andras brev för att stoppa en utställning om Odessamassakern: http://www.synapze.se/?link=article&key=13664

Kritik av påtryckningarna mot ABF och kommunen: http://www.synapze.se/?link=article&key=13662

2 maj gruppen skriftliga rapport om branden: http://2maygroup.blogspot.se/2015/12/the-chronology-of-events-that-occurred.html

Om gatuoroligheterna som föregick branden: http://2maygroup.blogspot.se/2016/01/chronology-of-events-may-2-2014-in.html#more

2 majgruppens video: http://uatoday.tv/society/odesa-may-2-watch-on-ukraine-today-424573.html#_ga=1.228568469.902005994.1461080507

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.