Deltagande media
SÖNDAG 25 AUGUSTI 2019
Debatt
2016-10-04

Vänsterpartiet på villovägar

I ett nytt pressmeddelande, för övrigt ett av de få om utrikespolitiska frågor som Vänsterpartiet gått ut med under 2016, behandlas situationen i Aleppo i Syrien. Man kan ha sympati för rubriken: ”Nu måste omvärlden sätta stopp för våldet i Syrien”. Ja, vapenvila och fred bör självklart eftersträvas - men hur? Vilka bör i första hand kritiseras? Därefter kommer det ett antal hårresande påståenden och uttalanden.

 

Vad saknas i pressmeddelandet?

Att pressmeddelandet är ensidigt är ett understatement. Assad och Ryssland belastas med det största ansvaret, inte de terrorgrupper de bekämpar. Därutöver nämns inget land eller annan aktör i kriget med namn, men det finns en antydan om att ”en rad stormakter satt sina egenintressen främst”. Minst sagt diffust - politiker borde vara tydliga med vad de menar.

Några fundamentala förhållanden som gör att det är krig i Syrien idag saknas helt i pressmeddelandet. Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet, USA, har på olika sätt givit stöd till utländska islamister som strider i landet. De först nämnda länderna har tränat, beväpnat och finansierat dessa islamister. USA, Turkiet, Israel, Storbritannien, Frankrike, Danmark har bombat i landet utan inbjudan från landets regering vilket naturligtvis är folkrättsbrott. Ryssland har gjort detsamma – men efter inbjudan från landet regering. Bombningarna som kritiseras skarpt i resolutionen riktas mot terrorgrupper i östra Aleppo. Det är dock ingen tvekan om att civila drabbas.

 

Vad krävs i pressmeddelandet?

Pressmeddelandet efterlyser åtgärder från omvärlden framförallt FN, vilket kan verka rimligt:

FN:s medlemsstater behöver enas om ett gemensamt svar med krav på att de ansvariga för krigsförbrytelser ställs inför rätta och att parterna tvingas till förhandlingsbordet. En politisk lösning behöver inkludera en demokratisk övergång, att Assad lämnar över makten och att Syriens olika etniska och religiösa grupper får sina rättigheter garanterade.

Det blir rätt många som i så fall kommer att behöva ställas inför domstol. ICC i Haag kanske, men den domstolen erkänns inte av USA. Inte ens George W Bush har ställts inför någon domstol trots det flagranta brottet mot internationell rätt som Irakkriget 2003 innebar. Kravet kan ställas, men att det genomförs är osannolikt. Flera religiösa grupper kommer sannolikt att få märkbara försämringar om islamisterna tar över makten i Syrien. Det är ju i praktiken huvudalternativet idag, tyvärr.

 

Säkerhetsrådets resolution

Fredsförhandlingar, som efterlyses i pressmeddelandet, har pågått under lång tid, men blockerats av västliga krav på Assads avgång. Ett av genombrotten i dessa förhandlingar kom 14 november 2015 efter en period av framgångar för den syriska armén (som sedan september 2015 fått flygunderstöd från Ryssland), vilket minskade oviljan från grupper stödda av USA m.fl. att gå in i reella förhandlingar. Resultaten ”stadfästes” 18 december 2015 i en resolution i FNs Säkerhetsråd (2254). Det är slående att den resolutionen ger en helt annan syn än Vänsterpartiet. FN-resolutionen slår fast att det är det syriska folket som ska avgöra sin framtid, ” and stresses that the Syrian people will decide the future of Syria”, inte att Assad måste bort. Säkerhetsrådets resolution slår också fast att IS och Al Nusra (en förgrening av Al Qaida) är terrorgrupper som fortsatt måste bekämpas samt att de inte ingår i ett fredsavtal. Såväl defensiva som offensiva aktioner mot dessa grupper är tillåtna. Även grupper som är lierade till dessa grupper ses som legala mål. Se citat på engelska efter detta inlägg.

Det är just kring detta, som USA och Ryssland faktiskt enats om, som en stor del av problemen finns. Flera andra rebellgrupper i Syrien samarbetar med de utpekade terrorgrupperna vilket gör att de drabbas när Ryssland slår mot terroristerna. Huvudkraften i de östra delarna av Aleppo är av FN utpekade terrorgrupper. USA som aktivt stöder flera av rebellgrupperna accepterar inte att de drabbas. I praktiken skyddar USA terrorgrupperna, inte bara de ”moderata” grupperna. USA har dessutom nyligen bombat en syrisk armépostering med 60 dödade vilket medförde att IS kunde avancera.  

Hans Linde, citeras på följande sätt:

–  Assad verkar tro att han kan klamra sig fast vid makten. Omvärlden måste därför vara glasklar med att Assad aldrig kan vara en del av Syriens framtid.

Man skulle kunna tro att det är John Kerry eller Barak Obama som citerats, men det är Vs utrikespolitiska talesperson! Det överensstämmer inte med texten i Säkerhetsrådets resolution.

 

Tidigare uttalanden

Att pressmeddelandet inte är något misstag framgår av en text i ETC, 17/11 2014. Där fanns flera inslag om Daesh/IS och terrordåden i Paris, bl.a. fick sex personer svara på följande fråga:

"Vi kan alla vara överens om att IS måste stoppas – men hur?"

Det tydligaste svaret gavs av Valter Mutt (MP) som säger:

”Bush gick in i Irak utan FN-mandat och att den här rörelsen föddes ur kaoset som följde.” Han nämnde också drönarkriget.

Maj Britt Theorin (S) gav också ett bra svar:

”Västvärlden bär skulden genom sitt folkrättsliga agerande i Irak”. (ska nog vara folkrättsvidriga, LD)

Hans Lindes (V) svar är av en annan karaktär när han säger:

” Men samtidigt bör grundorsakerna i Irak och Syrien angripas. Vi behöver demokratiskt valda regeringar I Bagdad och Damaskus.”

Grundorsaken är tydligen inte att USA angrep Irak 2003 (suck). Själva attityden att sitta i den rika världen och tala om vad de ska göra i länder i syd är lite av ”den vite mannens börda”-komplex. George W Bush drev under de första åren på 2000-talet att USA och några andra västländer skulle göra om Mellanöstern och införa demokrati. Lindes uttalande ligger osmakligt nära Bushs synsätt. Att överhuvudtaget formulera frågan som vad "vi behöver" istället för att utgå från att Syriens liksom Iraks folk själva har att bestämma vad de "behöver" är just den inställning som Bush och Obama drivit: att det sk "världssamfundet" ska av- och tillsätta regimer utifrån sina kriterier utan hänsyn till vad landets befolkning vill.

Det har hållits val i Irak och trots visst valfusk har några regeringar valts, så det kan väl inte vara grundorsaken till problemen. Ett fundamentalt problem är att USA medvetet förstörde den statliga administrativa apparaten som fanns i Irak. Skolsystemet, sjukvården och delar av infrastrukturen har också förstörts. I det maktvakuum som uppstod efter Saddam Huseins fall och upplösningen av Baath-partiet fick Al Qaida fotfäste i landet vilket senare bidrog till Daesh/IS uppkomst. Terrorismen i västeuropeiska länder som till en del kan förklaras av utvecklingen i Syrien har kommit efter det att utländska krafter stött terrorister och annat motstånd i Syrien.

 

En något äldre V-resolution

Irak och Syrien togs upp i en resolution från 19 augusti 2014. Då gällde det vad som bör göras åt IS som då bredde ut sig i de två länderna. Observera det annorlunda tonläget.

Däremot tror vi inte att enskilda amerikanska bombningar kommer lösa situationen för civilbefolkningen. USA:s militära närvaro i Mellanöstern har visat sig vara en del av regionens problem, inte en del av lösningen. Vi ser inte heller att det är Sveriges roll att beväpna någon av parterna i krigen i Irak eller Syrien.

Den första meningen syftar på insatser av USA som godkänts av Iraks regering, dvs det är jämförbart med ryska bombningar riktade mot terrorgrupper i Syrien idag. Den andra meningen är en väl en av de mest slätstrukna beskrivningarna av USAs många folkrättsvidriga insatser i Mellanöstern. Den sista meningen är lätt att instämma i. Det är mycket glädjande att S, MP och V lyckat stå emot borgerliga förslag om att, som grannlandet Danmark, skicka bombflyg till Syrien (utan inbjudan av sittande regering).

Det finns en annan ståndpunkt i denna resolution som också bör ifrågasättas:

Den irakiska premiärministern Nuri Al-Maliki som lett landet sedan 2006 har i stället för försoning byggt sin legitimitet på splittring, sekterism och majoritetsförtryck. Islamiska statens framfart måste ses mot bakgrund av detta.

Det kan ligga mycket i kritiken av Al-Maliki, men i stort sett alla som är insatta i utvecklingen i Mellanöstern är eniga om att det var USAs krig mot Irak 2003 och den hårda politiken mot Baathpartiet som bidragit till att skapa IS/Daesh.

 

Vänsterpartiet och utrikespolitik

I några andra pressmeddelanden har Vänsterpartiet med rätta kritiserat Israel angående politiken mot Gaza och pekat på brott mot Västsahara och kurder. Det är bra, men det som lyser med sin frånvaro är en analys av världsläget där USAs roll klargörs på ett vettigt sätt. Ett vänsterpartis utrikespolitiska inlägg borde vara inriktade på att kritisera andra länders brott mot FN-stadgan oberoende av om dessa länder internt uppför sig mer eller mindre illa.

Hans Linde var talesperson även när Vänsterpartiet godkände att Sverige skulle skicka JAS-plan till Libyen för att bidra till Natoinsatsen där. Den insatsen, liksom de flesta krigsinsatser USA och dess allierade ägnat sig åt, grundades på lögn, var ett brott mot internationell lag, innebar ett gynnande av islamister och har lett till kaos och spridande av vapen och terrorister till övriga Mellanöstern. Trots påstötningar har partiet inte bett om ursäkt för detta felaktiga, eller möjligen naiva, beslut. 

Ryssland har bombat i Syrien inbjuden av landets regering. USA har bombat i ett flertal länder utan inbjudan från respektive lands regering under de senaste 20-30 åren. USA har varit inblandat i regimskiften i ett flertal länder och har infört sanktioner mot flera länder utan mandat i FN (tvärtom). Vilket land är det som bryter mest mot folkrätten och vilket land får skarpast kritik av Vänsterpartiet? Inte samma land av någon outgrundlig anledning.

Hur ska V kunna vinna förtroende bland människor som är insatta i förhållandena i världen så länge Hans Linde är talesperson i utrikespolitiska frågor? När ska partiets medlemmar, som har mycket att bidra med när det gäller välfärdsfrågor, ekonomi, miljö, fackliga frågor, skola, transportpolitik och kommunala frågor, skaffa sig en kunskap i internationella frågor som är tillräcklig för att omöjliggöra den typ av utspel som uttrycks i dessa pressmeddelanden?

 *****

Punkt 8 i Säkerhetsrådets resolution 2054 (mina understrykningar):

Reiterates its call in resolution 2249 (2015) for Member States to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), Al-Nusra Front (ANF), and all other individuals, groups, undertakings, and entities associated with Al Qaeda or ISIL, and other terrorist groups, as designated by the Security Council, and as may further be agreed by the ISSG and determined by the Security Council, pursuant to the Statement of the ISSG of 14 November 2015, and to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Syria, and notes that the aforementioned ceasefire will not apply to offensive or defensive actions against these individuals, groups, undertakings and entities, as set forth in the 14 November 2015 ISSG Statement;” https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm

http://www.vansterpartiet.se/nu-maste-omvarlden-satta-stopp-for-valdet-i-syrien

http://www.vansterpartiet.se/utvecklingen-i-irak-och-syrien

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.