Deltagande media
SÖNDAG 25 AUGUSTI 2019
Debatt
2017-11-23

Socialistisk härdsmälta i ABF-huset och förnyade EU-protester?


Årets Socialistiskt Forum närmar sig en vecka efter protesterna i samband med EU-toppmötet om tillväxt och rättvisa jobb. På Socialistiskt forum handlar inte ett enda seminarium av 50 om EU trots att EU bestämmer alltmer av de svenska lagarna. Internationella frågor har reducerats till att handla om Syrien och Rojava samt tips från vänstern i USA, Västeuropa och grekisk lokal organisering. Urbana och sociala frågor prioriteras framför freds-, landsbygds- och miljöfrågor som inte tas upp alls förutom att en teoretisk tidskrift vill diskutera djur. 


Under EU-protesterna var det tvärtom en stor bredd i de frågor som togs upp. Dessa protester mot tillväxttoppmötet visade upp ett nytt ansikte för det europeiska motståndet mot den rådande världsordningen. På ett gemensamt möte för alla folkrörelser deltog till lika delar talare från Östeuropa, Västeuropa och Norden. Miljörörelsen trädde fram som en samlande kraft i kritik mot EU:s strategi för att med tillväxt skapa rättvisa jobb.

Det skedde genom protester mot Cecilia Markström under en dialog med civila samhället, under en liten cykelaktion för sociala rättigheter och rättvis omställning förbi Volvo och APM Terminals till EU toppmötet. Detta för att uppmärksamma konflikten i hamnen och arbetare på Volvo som arbetar för en omställning av bilindustrin till alternativ miljövänlig transport- och energiteknik. Bryta med EU:s åtstramningspolitik och privatiseringshysteri genom offentliga investering i hållbart naturbruk, industri, boende, energi och transporter kan skapa rättvisa jobb, inte EU:s tillväxtmodell och formella rättigheter som undergrävs redan innan de eventuellt träder i kraft.

Cykelaktionen följdes under fredagen av ett fackligt seminarium i samarbete med Folkrörelsen Nej till EU och Corporate Europe Observatory och därefter en gemensam torgmanifestation för alla organisationer som samarbetade i det alternativa toppmötet. Jordens Vänner bidrog med hälften av de tio talarna från det seminarium man tagit initiativ till på lördagen.

På lördagens seminarium togs en betydligt större bredd av frågor upp än de som täcks in av 50 seminarier på Socialistiskt forum. Fred, flyktingpolitik, klimat, jordbruk och skogsbruk samt landsbygdsfrågor, storföretagens makt och handelsfrågor och därtill EU-kritik och ifrågasättande av den rådande världsordningens inflytelserika organisationer som WTO och militär-industriella komplexet. Koppling till sociala frågorna var också många. En hyresgästaktivist tog i gemensamma diskussionen i plenum upp hur viktig EU:s politik är för att knäcka allmännyttan, åtstramningspolitiken som EU driver på skadar välfärden i land efter land och EU:s karaktär av att vara en fortsättning på koloniala maktförhållanden i ny form togs upp.

Diskussionerna mellan olika grupper blev många. Samtliga workshops med undantag av en hade inledare från olika organisationer. I plenum och i korridorer och lunchen diskuterades flitigt. Allt från att göra Jemen till den stora samlande frågan under World Social Forum i Salvador i mars 2018 med matfrågan i centrum till hur sociala rättigheter med gottgörande av slaveriet och kolonialismen kan bli centralt. Allt sammanbundet av förståelsen av matfrågans centrala roll för att bygga historiska allianser från det lokala till det globala perspektivet med det av västmakterna och deras allierade inringade militärt attackerade och svältande landet Jemen som samlingspunkt. Den som föreslog Jemen som viktigt tema var Thomas Wallgren, kommunfullmäktige ledamot för socialdemokraterna i Helsingfors och mångårig miljöaktivist samt styrelseledamot i Corporate Europe Observatory.

Längre bort från Socialistiskt forum är svårt att föreställa sig. Förra året vägrade arrangörerna att ta upp Jemen i programmet och vänstern lät nedtystandet lydigt ske. Det mesta av det som togs upp av folkrörelserna i Göteborg är bortrensat från Socialistiskt forum. Naturligtvis kan en del av skillnaderna tillskrivas att temat för Socialistiskt forum i år är valet 2018 och temat för folkrörelsernas samarbete i Göteborg var internationalistisk EU-kritik. Men som redan påpekats så bestämmer EU över allt större del av politiken och ekonomin i Sverige i en tid när allt fler partier satsar på militarisering och upprustning.

Snarare tycks mötet i Göteborg ha betydligt större politisk vikt för att ändra på maktbalansen i svensk politik med ett bredare och strategiskt program som på allvar tar itu med vår tids utmaningar när internationella slutna förhandlingar bestämmer alltmer av inrikespolitiken. Det är snarare en fortsättning av Göteborgsprotesterna som kan lägga grunden för en valstrategi än det inskränkta Socialistiskt forum i ABF-huset som mer liknar ideologisk härdsmälta och erkännande av sin litenhet inför den allt starkare samordningen av västliga staters makt ekonomiskt och militärt.

Hela karaktären på Socialistiskt forum är mest en marknadsplats för individuella organisationer. Något gemensamt plenum för alla som i Göteborg, än mindre sammankopplingen till många aktioner och en gemensam manifestation saknas när vänsterns stora gemensamma möte ordnas. Det strimma av hopp som finns är att Rött forum ordnar en workshop om gräsrotsorganisering inför valet, inte med någon större folkrörelsebredd men i alla fall med flera organisationer involverade.

Det är inte utan att man undrar om ett skifte är på gång i svensk politik. Den folkrörelselinje som Frances Tuuluskorpi talar om inom facket kanske nu träder fram hos flera folkrörelser som samlas bakom alltmer av en allmänpolitisk plattform medan vänstern låtit sig separeras i ABF korridorerna. Det man kan hoppas på är att sammanbrottet är så påtagligt att det blir tydligt för många att det inte längre är vänstern som är den överordnade länken mellan folkrörelserna. Istället kan det bli det som Tuuluskorpi och många i olika folkrörelser efterfrågar, rörelser med bas i solidarisk organisering snarare än den rätta ideologin som blir tongivande. Folkrörelser som kan hitta varandra utan förmedling via vänstern men där vänstern ibland kan stärka folkrörelserna som i Gemensam välfärd istället för att försöka träda i deras ställe.


Tord Björk

Samordnare i Jordens Vänners EU-utskott och aktiv i Bonde- och urfolksutskottet


Bilagor

Jämförelse mellan folkrörelseseminarierna i Göteborg och Socialistiskt Forum i Stockholm.

Länkar

https://www.facebook.com/events/352781938508588

https://alternativaeumotet.wordpress.com

https://folkrorelselinjen.wordpress.com 

http://abfstockholm.se/event/2017/11/socforum-2017


Jordens Vänner, Corporate Europe Observatorys och Folkrörelsen Nej till EU:s gemensamma seminarier i Göteborg

I programmet ingick 11 timmar med olika workshops varav den fackliga pågick i två timmar och fem huvudtalare i plenum. Därtill en dryg timmes gemensam diskussion i plenum. De fem huvudtalarna talade också på alternativa toppmötets torgmanifestation förutom fjällbonden. Där representerades seminariet istället av en flyktingpolitisk aktivist.

För att göra en grov uppskattning av det utrymme olika frågor fick kan man se plenumstid som dubbelt så stort omfång som workshoptid. Därtill kan man se att det fackliga seminariet på fredagen under två timmar drog inte fler än workshops under seminariet på lördagen och kan räknas som motsvarande två workshops då det varade dubbelt så lång tid som workshops på lördagen. Om huvudtalarna i plenum räknas som ungefär lika framträdande som workshops då i alla fall de första tre talade inför upp till 100 personer i en halv timme så blir det sammanlagt 16 delar av programmet. Den gemensamma plenumdiskussionen om alla frågor kan ses som motsvarande huvudtalarna och därmed också bli till två delar av programmet som sammanlagt blir till 18 delar.

Så räknat intar demokrati en särställning som spänner från det lokala till det internationella 17 procent av innehållet. Fackliga frågor, EU allmänt, fred, landsbygd och naturbruk, miljö och klimat alla  11 procent av innehållet, medan flyktingfrågor, ekonomi och sociala frågor upptar ca 5,5 procent av tiden. Därtill tillkommer en allmänpolitisk diskussion i plenum med gruppdiskussioner under 11 procent av tiden där inte minst bostadspolitikens koppling till EU krav och framtida samarbete och kamp berördes.

Räknar man med övriga aktiviteter som Jordens Vänner stod bakom i Göteborg blir den fackliga och sociala tyngden större. På onsdagen genomförde JV en protestaktion mot CETA under en dialog med EU kommissionären Cecilia Malmström. På fredagen gjordes en cykelaktion för sociala rättigheter till Volvo och APM terminalen samt EU toppmötet. Talare förutom de fem från Jordens Vänner seminarium på den gemensamma torgmanifestationen var Boye Ullman från byggnadsfacket i Oslo, aktivister från CGT i Frankrike, Podemos, Kommunistiska partiet och Revolution.

IA 2 tim

ID Storföretagens makt och handelsavtal

IFred EU:s militarisering och samarbete med NATO

IL Naturbruk

IM Klimatomställning

 IE Östeuropa, alternativ till åtstramningspolitiken, nerväxt

S Basinkomst

SD Demokratisk omställning lokalt

IFlykting

IFramtid EU:s framtid, JV och MEP mp och v

Huvudtalare

IEU Kajsa Ekis Ekman, EU-motståndare

ID Lora Verhecke, CEO

IFred  Dave Webb, IPB

IL Ole-Jacob Christensen, fjällbonde, Norge

IM Maruska Mileta, JV Kroatien

Gemensamt plenum

 

Lista över workshops på Socialististiskt forum 27 november 2017

Tema valet 2018

I programmet ingår 50 workshops, inte en enda om EU-frågor trots att EU bestämmer över mycket av svensk politik idag. Nedan har jag gjort en grov indelning av de olika programpunkterna för att se vilka frågor som tas upp.

Den internationella sidan är också liten, med tydlig vinkling. En del som kan ses som välmotiverat med tanke på temat, hur kan andra länder inspirera svensk valrörelse. Två workshops tar upp Bernie, Corbyn och Melenchon. En tar upp facklig strid i England på McDonalds och vad den kan lära oss. En Trumps propaganda och samröre med Ryssland. Den angloamerikanska fokuseringen är påtaglig. Därtill tillkommer workshops om Syrien i linjen med svenska statens synsätt och om Rojava samt gräsrotsorganisering i Grekland. Sammanlagt 7 workshops av 50 i internationella frågor, de flesta för att undersöka hur internationella exempel kan användas eller motverkas i Sverige.

21 handlar om sociala frågor varav 9 om fackliga frågor och kamp. Många fokuserar på politiska former, 11 sammanlagt i en stor blandning. Om vad vänstern kan lära av populism, Teoretiska tidskriften Fronesis har flera programpunkter en om solidaritet, andra teoretiska tidskrifter diskuterar faran med toppstyrda partier, Ordfront och ETC härskartekniker, Vänstern och Ung vänster diskuterar sina strategier, Flamman och Skiftet tillsammans med ABF diskuterar kommunikationsformer och berättelser i två workshops och republikanska klubben hur de ska uppnå sitt mål. Mest tycks det som statsbidragstidningar vill diskutera det som vore angeläget för folkrörelser att tala om. Det som ligger folkrörelser närmast är Rött forum som diskuterar gräsrotsorganisering.

Därutöver två som ligger miljörörelsen nära, en om staden och en om djur.

Sammantaget verkar balansen var något märklig även med betraktande av temat och att det är ett socialistiskt forum. Det är inte bara att EU-frågorna och internationella frågor som riktar sig mot västlig imperialism rensats ut. Det är också att det urbana perspektivet är så självklart medan landsbygd och naturbruk helt är borttaget tillsammans med alla miljöfrågor förutom att en person fd från 350.org diskuterar bättre kommunikationsformer med Skiftet, bägge organisationer utan demokratisk folkrörelsekaraktär.

SS Papperslösa kvinnors situation i Stockholm

SS   Med integrationen som murbräcka – högerns integrationsoffensiv, våra svar

SSV   Vården, människovärdet och valet

SH  I kamp mot fascismen – solidaritetsrörelserna med Spanien, Grekland och Portugal på 60- 70-talen

SA  Utmaningar i arbetsliv och forskning

SJP  Ojämlikhet och populism

SA  Lösa förbindelser: Boken som verktyg i kampen för trygga jobb

SJ Möjliga drömmar – inbjudan till politisk verkstad för jämlikheten och planeten 

SP Från agitatorer till vänsterpopulister – vad kan den breda vänstern lära

SA Findus – Laterna Magica 

SSV Vårdutmaningar

SDJ Demokrati, jämlikhet och socialism

SF Homonationalism och högerterror

I Syrien och Sverige 

SA När klass blir central – facklig organisering och politiska konsekvenser 

SS Är skolpengen ett bra sätt att finansiera skolan?

SF Antifascism

SP Solidaritet

I Campaigning for Bernie 

SP Gräsrotsrörelse i valet mot högerpolitik och nyliberalism

SP Hur gör vi oss av med monarkin?

I Den upp och nervända pyramiden – det gräsrotsdemokratiska valsystemet i Rojava

I Trumps fake news-fabrik

SV Systemskiftet i vården – effekter och alternativ

SU Staden och vänstern

SE Byggt på lån? – Finansialiseringen av Sverige och dess effekter

SHP ”Rösta Rött” – en dikt av arbetarförfattaren Maria Sandel 

I McStrike – de ungas revolt mot världens näst största arbetsgivare

SA #metoo som facklig kamp

SP Fem härskartekniker - Femtio motståndsstrategier

SA Strejkrätten under hot?

SS Våld i hederns namn utifrån ett intersektionellt perspektiv 

SIHD Demokratins gränser: Vad ska man få rösta om?

SP Bättre kommunikation för aktivister, ABF+Skiftet: med fd 350.0rg, reform act och Skiftet

SA Bakom svängdörrarna: It's (A)live!

SP Att bygga progressiva medieplattformar/motberättelser 

SP Ska vi ta parti? 

SM Djuret; Fronesis 

SB Vänstern och bostadskrisen 

SS Hur gör vi pensionerna till en valfråga?

SP Community organizing med tillsammansskapet

SA Nyanlända kvinnor och kvinnor långt ifrån arbetsmarknadens situation i Stockholm

SE Pengar & politik: hur påverkar ekonomin valet? 

SB Pennypodden: Vad är en socialistisk bostadspolitik? 

I Solidaritetsnätverk i Grekland – ett positivt inslag i den grekiska krisen

SP Rörelsebyggande - Ung Vänsters valstrategi

I Från Corbyn till Mélenchon – så kan vänstern vinna valet

SDA Hopsnackat – på scen

 SP Hur kan progressiva vinna och behålla makten i högerpopulismens tid?


En grov indelning enligt följande: S, Sverige; A, Arbetsmarknad/fackligt; B, Bostadsfrågan; D, Demokrati; E, Ekonomi; F, Fascism; H, Historia, I, Internationellt; J, jämlikhet; M, miljö; P, politik, (S)S, socialt, V, vård.


Jämförelse GBG (Göteborg) och STH (Stockholm)

EU frågor

GBG             89 %

STH              0 %

Internationella frågor
GBG             89 %

STH              12 %

Demokratisk organisering och politikens former
GBG             17 %
STH              24 %

Fackliga frågor
GBG             11 %
STH              18 %

Sociala frågor
GBG             6 %

STH              26 %

Urbana frågor
GBG             0 %

STH              2 %

Landsbygdsfrågor
GBG             11 %

STH              0 %

Miljö
GBG             11 %  (klimatomställning)
STH              2 %  (djur)

Fred
GBG             11 % (mot militarisering och upprustning samt samarbete EU-NATO)
STH              2 % (Syrien)

Flyktingpolitik
GBG             6 %
STH              0 %

Fascism
GBG             0 %
STH              4 %

Historia
GBG             0 %

STH              4 %

Ekonomi

GBG             6 %
STH              4 %

Allmänpolitik

GBG             22 % (EU:s framtid och gemensamt plenum om alla frågor)
STH                 2 % (Gräsrotsrörelse i valet)

Ovanstående är en mycket grov uppskattning. I själva verket går olika teman ofta i varandra och det går at ifrågasätta vilken kategori olika workshops och seminarier placeras i. Det betydligt större deltagarantalet på Socialistiskt forum bör också vara med i en jämförande analys.  Men skillnaderna är så påtagligt stora att de ändå ger en tydlig bild av den allmänna förändring som håller på att ske när folkrörelserna själva samverkar utan vänsterns förmedling och hur socialistiska organisationer när de ordnar ett större event tillsammans blivit alltmer inskränkta, även taget i beaktande att temat var kommande valrörelse. EU-teman är ej inräknade i procentsatserna och internationella teman enbart för socialistiskt forum.

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    23 november 17:20

    Tack för info och argument. Det bekräftar att Socialistiskt forum har tappat energin. Det har flera gånger förekommit censur för organisationer som har haft "fel" åsikt om t.ex. Syrien och Ukraina. Det är den högra delen sv det som ofta kallas vänstern som ligger bakom sådant.