Deltagande media
LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021
Utrikes
2019-08-14

Anmälan Myndigheten för press, radio och tv.

Registrator Kulturdepartementet: mejla mig ärendenummer, tack
Registrator på Myndigheten för press radio och tv: Mejla mig ärendenummer, tack! .

I Rapport 2019-08-10 18.00 0ch 19.30 meddelar Katia Elliot om demonstrationer i Moskva. Hon säger:

 

  1. ”Minst 40 000 personer deltog i dag i regimkritiska protester.”
  2. ”Dagens demonstration har till skillnad från tidigare protester fått tillstånd av myndigheterna.”
  3. Protesterna inleddes för mer än 2 veckor sedan efter beskedet att oppositionella kandidater inte fått delta i nästa månads lokalval.”

 

Låt oss nu beta av detta:

 

  1. SVT anger 40 000. Ingen källa anges.
    Moskva polisen anger enligt RIA Novosti drygt 20 000.

Kommentar: Låt oss anta att det var 40 000 i personer i Moskva (inv.15 miljoner) som deltog. Det skulle då motsvara 2 500 personer om demonstrationen ägt rum i Stockholm.
Demonstrationer i Sverige behöver inget tillstånd. Däremot måste de som ska demonstrera meddela Polismyndigheten. Är det egentligen inte typisk svensk omskrivning (eufemism).

Varför heter det om Ryssland alltid ”regimkritiska protester” ett språkbruk som SVT aldrig använder om länder i väst? Hur kommer det sig? Har det kanske aldrig funnits några sådana i USA och i EU under bara detta århundrade?

  1. De oppositionella hade fått tillstånd att demonstrera såväl den 10 som den 11 augusti. Antalet deltagare har dock begränsats till 100 000 personer för respektive dag.
  2. Under dessa ”mer än 2 veckor” har ingen enda av SVT:s journalister bemödat sig om att kontrollera orsaken till varför dessa ”oppositionella” demonstrerar.
    SVT/SR, TT anger att skälet för demonstrationerna genomförs är att oppositionella kandidater nekats deltagande lokala val för att Moskvas Valkommissionen menar att de funnit upprepade exempel på att inlämnade namnlistor inte stämmer överens med det antal boenden som den lokala valkretsen representerar. Var finns sanningen?

Om nu orsaken är som det som de oppositionella och SVT/SR TT anför, varför kontrollerar inte journalisterna på statsfinansierat SVT/SR och TT denna oppositionens uppgift med Moskvas valkommission? Ingår det inte i journalistens arbete att kontrollera sakfrågan? Hur svårt kan det vara? Eller anser SVT/SR att det inte relevant.


Ska den part som de oppositionellas påstående avser inte ges möjlighet att bemöta påståendet? Vart tog i så fall SVT/SR TT:s ”seriösa research och opartiskhet vägen?

SVT/SR TT ska förmedla synpunkter/argument från de parter som ärendet gäller. Det ankommer alltså inte på SVT/SR och TT att genom selektiva och ensidiga inslag tala om för oss kunder vad eller hur vi ska tänka eller att ens ifrågasätta kundernas eget förstånd, kunskaper och försöka ta ifrån kundens förmåga att dra egna slutsatser! När det sker talar vi inte om nyhetsförmedling utan opinionsbildning. Ge mig den paragraf i Sändningstillståndet där detta står skrivet?


Valkommissionen och dess ordförande Ella Panfilova har i ryska TV medier upprepat visat upp flera av de oppositionella kandidaternas listor, visat på ett flertal falska eller återkommande namnteckningar på olika namn, namnunderskrifter på personer som är avlidna, namnunderskrifter av personer som inte ens bor i Moskva, inte ens det område som kandidaten kandiderar för.

Och vad gör då ett oberoende och opartiskt SVT? Just det, ingenting!
Ingen av SVT/SR eller TT:s  ”hederliga och stolta yrkesjournalister” har bemödat sig om att kontrollera bara detta! Ingen enda! Ska detta kallas seriös journalistik? Det är ju precis detta som är den utlösande faktorn!

Det intryck jag får som kund är att det oberoende, opartiska och sakliga SVT/SR och TT för ett eget informationskrig inte bara mot Ryssland utan nu även mot Kina, Iran, Venezuela, Syrien, Turkiet och andra länder som direkt eller indirekt har modet att ifrågasätta västvärldens mediala utrikesrapportering.

Journalister och utrikesredaktörer som tolkar sin uppgift på detta skeva sätt ska omedelbart kallas in till ansvarig chef och få en seriös varning. Om detta samtal sedan inte efterlevs ska journalisten entledigas enligt samma rutiner som sker inom andra yrkesgrupper när uppställda krav inte motsvarar arbetsgivarens uppställda mål, policy och förväntningar.

SVT hänvisar till Reuters som påstår att källan är den ”oberoende” organisationen OVD-info”.

Den som tar sig tid att titta närmare på denna oberoende källa får då veta
det är en av Georges Soros finansierad organisation (Open Society)
OVD-info stöds även av organisationen Memorial (utländsk agent) alltså en  organisation som får utländskt finansiellt stöd av följande ”oberoende” bidragsgivare:

UNCHR (största bidragsgivare är USA, Storbritannien, Japan, Sverige)
Civil Rights Defenders (NED dvs USA:s kongress, Sveriges Utrikesdepartementet, SIDA, SI,
USAID (USA:s utrikesdepartement)
Freedom House (USA:s kongress)
EU-kommissionen,
samt Ambassader i Moskva som Frankrike, Storbritannien, Nederländerna; och Norge.
Saknar denna finansiella kunskap betydelse för kunden? Är det opartiskt och sakligt att utelämna denna uppgift?

Vad skulle exempelvis den svenska regimens och dess finansierade nyhetsorgan SVT/SR med oberoende yrkesjournalister och mentalt stöd från MSB, Säpo, anse om länder som Ryssland, Kina och Iran, Turkiet skulle ge finansiellt, medialt, och politiskt stöd till ”oberoende” politiska organisationer, media i Sverige, organisationer som har som mål att påverka svensk inrikes och utrikespolitik?

Enligt ryska Utrikesdepartements Maria Zacharova har dessutom USA:s ambassad i Moskva (via Facebook)  och den statsfinansierade TV kanalen Deutsche Welle dagarna innan inte bara uppmanat moskvaborna att delta i demonstrationerna, lagliga som olagliga utan även redovisat de gator utmed vilka de icke tillåtna demonstrationerna skulle gå!

Om detta berättar inte heller det oberoende och opartiska SVT/SR eller TT!
är detta oväsentligt? Bör vi kunder inte få kännedom om detta?

Ska verkligen en nyhetsbyrå som SVTSR TT som med hetta i två år ältat påstådd rysk ”collusion och valpåverkan” i USA nu helt plötsligt inte visa på hur USA och EU länder blandar sig i andra länders inre angelägenheter och som här i en pågående valkampanj utan bara bemöta detta med stor opartisk tystnad!

 I Sändningstillståndet står att

  " ... framställningen ska vara korrekt och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas."  


Sedan bör SVT/SR även läsa på om paragrafen 8 § vad gäller Nyhetsverksamheten på SVT där det bl. a sägs 
 "att belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information
  som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.

Om opartiskhet står: Om en klart utpekad part utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Notera även orden ”bör han som regel”. Alltså inte givet!


Om ensidighet står: Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. 

Anmäler SVT/SR och TT till Myndigheten för press, radio och tv för att inte tillämpa eller egenhändigt tolka det av Riksdag och Kulturdepartementet framtagna Sändningstillståndets paragrafer vad gäller opartisk och oberoende nyhetsförmedling samt redovisning av belagda fakta.

Kulturdepartementet och Riksdagen bör tydliggöra tolkningen av begreppen i Sändningstillståndets § 13 såsom: fakta; saklighet; opartiskhet; oberoende; relevans.

Vad innebär egentligen ”ha en kritisk hållning till företeelser”? Gäller denna kritiska hållning bara i världen utanför USA och EU? 


SVT/SR journalister har för vana att rapportera en sak i ett nyhetsprogram som Rapport men uttrycker ofta en annan, personlig tolkning (Analys) av samma händelse i samma nyhetsmedia som ett uttryck för ”vidsträckt yttrande- och informationsfrihet”!  Hur ska kunderna då veta vad som är sant och fakta och vad som är egen åsikt?

Riksdagen och Kulturdepartementet bör i kommande Sändningstillstånd inrätta en offentlig tillsynsenhet för Myndigheten press radio och tv.
Jag anser att Myndigheten saknar resurser då myndigheten har svårigheter att granska alla inkommande ärenden. Det bör klargöras för utomstående vad ett av myndigheten kritiserat eller fällt inslag får för resultat på ansvarig journalist, chef och redaktör på SVT/SR.
Dessutom ska samtliga beslut från myndigheten med motivering alltid följas av en namnteckning av den eller de person/er som fattat beslutet.

Det gäller nämligen en så viktig sak som att omedelbart höja och säkerställa förtroendet för SVT/SR TT:s utrikes nyhetsförmedling och den ansvarsfulla enhet som har till uppgift att möta synpunkter och kritik på hur nyhetsförmedlingen sker idag.

 

Rysslands officiella presstalesperson Maria Zacharova (20190810) har i rysk media redogjort för
hur "oberoende" massmedier från väst arbetade i Ryssland redan före de rapporterade demonstrationerna.
Om detta beträttar inte heller SVT/SR:s statsfinansierde media.

Sändlista:

Kulturdepartementet, enheten för medier och demokrati.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.