Deltagande media
SÖNDAG 11 APRIL 2021
Debatt
2020-04-12

Motion om en alternativ inledning på partiprogrammet

 
Jag har nu skrivit en motion inför vänsterpartiets stämma men som i första hand är ett debattinlägg, d.v.s. jag förväntar mig inte att den ska antas men hoppas att den ska kunna bidra på annat sätt. Det är ett kontraförslag till det nya partiprogrammets inledning. Jag tycker att programförslaget bitvis missar målet, inte minst har vi tappat den större "berättelsen" och i synnerhet det internationella perspektivet. Som världen ser ut idag måste V visa att vi är en del av en global kamp och våga utmana de antidemokratiska och destruktiva systemen som ofta dominerar i västvärlden idag.

 

Så här lyder min motion:

Motion till Vänsterpartiets kongress 2020

Förslag till förord i det nya partiprogrammet

Det saknas en inledande text som är lätt att ta till sig och som summerar det som är grundläggande för vänsterpartiet och som anknyter till de stora globala frågorna som engagerar och oroar så många väljare idag. Den föreslagna texten är också ett försök att förklara vänsterns kärnvärderingar med ett språk som inte kräver förkunskaper om typiska vänsterbegrepp och definitioner.

Jag yrkar
att texten nedan infogas först i partiprogrammet som ett förord.


Förord

Vi vill inleda detta program med att lyfta blicken. Medan vardagspolitiken av nödvändighet ofta handlar om det nationella och regionala så blir det allt mer uppenbart att det är i det globala sammanhanget som mycket av vår framtid avgörs. Det är också i detta perspektiv som Vänsterpartiets politik och ideologi bäst förstås.

Mest grundläggande för Vänsterpartiet är visionen om den fria människan. En vision om en värld där varje människa ges rätten och möjligheten att leva sitt liv fritt från exploatering, våld och diskriminering. Ett liv utan krav på underkastelse. Det gäller alla relationer, allt från den mellan länder till relationer på arbetsplatsen eller i hemmet.
Orättvisor och förtryck grundar sig på skillnader i makt. Världens extrema orättvisor grundar sig på extrema skillnader makt vilket i sin tur är nära kopplat till extrema ekonomiska skillnader. Denna situation måste förändras. Den är ett hot mot vår mänsklighet, mot våra samhällen och bokstavligen ett hot mot vår framtid.  
Det positiva är att det går att förändra om tillräckligt många av oss går samman, det är vår övertygelse.

Vi menar att vägen framåt handlar om en djupare form av demokrati som genomsyrar samhällets alla delar, en demokrati där makten i realiteten ligger hos den breda majoriteten, hos folket, en socialistisk demokrati vill vi kalla det.

Trots att vi i den så kallade västvärlden berömmer oss med att sedan länge vara etablerade demokratier, vilket förstås är sant i många avseenden, visar vår närhistoria tydligt att när det gäller de största och mest grundläggande frågorna så har demokratin inte fungerat. Det handlar om de frågor som påverkar grundförutsättningarna för allas människors liv och framtid, de frågor där den demokratiska principen måste fungera. Några exempel:

1. I en fungerande demokrati hade det inte fattats beslut som konsekvent gynnat de allra rikaste på bekostnad av den breda majoriteten och som lett till att den ekonomiska ojämlikheten blivit extrem. Konsekvenserna av denna politik har i många led varit förödande för väldigt många människor och för samhället i stort. Urholkade statsfinanser har  framtvingat stegvis nedmontering av samhällets institutioner samtidigt som människors tillit och framtidstro minskat.
Många trodde att finanskrisen 2008 skulle innebära kulmen på denna extrema ordning och att nyliberalismens förmenta sanningar nu skulle omprövas. Istället lämnades det rådande systemet i huvudsak intakt samtidigt som dess värsta syndare, den finanssektor som till stor del skapat krisen, belönades istället för att åtalas. För att rädda bank- och finanssektorn har det bokstavligen funnits hur mycket pengar som helst. Vanligt folk har emellertid fått betala på bred front genom mer eller mindre extrema åtstramningsprogram. Detta är inte resultatet av en fungerande demokrati, det är resultatet av en effektiv plutokrati.

2. Hoten mot klimatet och mot ekologin är sammantaget den viktigaste och kanske den svåraste utmaning mänskligheten någonsin mött. Risken är dock överhängande att nödvändiga systemförändrande beslut inte kommer att fattas så länge den ekonomiska elitens inflytande förblir dominerande.

3. När detta skrivs 2020 har det just rapporterats att det finns 75 miljoner flyktingar i världen. Orsakerna bakom dessa mänskliga katastrofer är förstås många men en betydande del av dessa flyktingar kan kopplas till krig och konflikter som bottnar i det västerländska kapitalets intressen. Bakom en tunn fernissa av demokratisk mission och humanitär intervention döljer imperialismens oblyga jakt på naturresurser och dominans. Dessa krig har dödat och skadat miljoner, accelererat både den konventionella och den nukleära upprustningen, skapat och spritt terrorism samt destabiliserat och brutaliserat stora delar av världen. Aldrig blir konsekvenserna av kapitalismens krasshet så grymma och cyniska som när det kommer till krigen.
I en fungerande demokrati, om den breda majoritetens intressen fått styra, hade detta inte tillåtits ske.    

Om avgörande delar av makten förblir hos de allra rikaste så kommer vi i allt väsentligt att fortsätta på den inslagna vägen. Dagens ohämmade exploateringen av både människor och jordklot, som till stor del definierar dagens globala kapitalism, är grunden för deras makt och deras rikedomar. Grundläggande förändringar kommer således alltid att bekämpas och den rådande ordningen alltid att försvaras.

Om istället alla vi som utgör folket, det vill säga den överväldigande majoritet som inte gynnas av dagens extrema ordning, får verklig makt över våra viktigaste systemfrågor, så har vi möjligheten att fatta de beslut och ta de mått och steg är nödvändiga för att vända den destruktiva utvecklingen. Makten över framtiden måste helt enkelt bli demokratisk.

Magnus Stenson, Vänsterpartiet i Uppsala

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    14 april 14:27

    Ja det är nog mer ett diskussionsinlägg än en inledning till Vs program. Det innehåller flera bra tankar. Som programmet ser ut nu kommer de fina tankarna inte att följas upp i huvudtexten, t.ex. är det gäller internationella förhållanden och folkrätt.