MSB om den påstådda påverkan från Ryssland

Debatt

2019-02-12

Om hur svagt underlag det verkar finnas i en så viktig fråga

Här på Synapze har vi haft anledning att publicera artiklar om hur politiker, myndigheter och svensk press överdriver hot från Ryssland och om diverse påståenden om ryska påverkansoperationer riktade mot Sverige. (härhär o här) Jag har haft svårt att se något sakligt grundat underlag på det området som skulle kunna övertyga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll när det gäller att bevaka dessa frågor. Vad den myndigheten gör och säger borde därför grnskas.

MSB har gått ut med följande beskrivning, enligt SVT:s hemsida:

”Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sprids det fyra övergripande narrativ (verklighetsbilder) om Sverige från rysk sida. Att Sverige:

  • är ett land i förfall, där lag och ordning inte upprätthålls.
  • är ett moraliskt dekadent och sekulärt samhälle.
  • styrs av USA och är hemlig medlem i Nato.
  • svenskar är russofober och alla investeringar i försvarssektorn är baserade på påhittade hot från Ryssland. ”

Min fråga som jag mailade till MSB var vad detta grundades på och om det fanns artiklar eller citat som visar att sammanfattningen har täckning i verkligheten. I det första svaret från MSB sägs följande: ”De narrativ om Sverige, som återges i den artikel som du hänvisar till, utgör myndighetens sammanfattning av hur Sverige och svenska förhållanden beskrivs i olika ryskspråkiga medier.” Det kom däremot inga länkar till artiklar eller annat stöd för att sammanfattningen var en rimlig beskrivning.  Efter påstötning och upprepning av frågan fick jag inte heller något substantiellt i det andra svaret. Det är inte förtroendegivande att en myndighet har så svårt att visa att dess slutsatser har verklighetsunderlag. Det handlar ju dessutom om förolämpning av en av Sveriges grannländer.

Det kan mycket väl ha förekommit inlägg som spridits av tidningar, TV eller bloggar med sådant innehåll. Om det ska klassas som en rysk syn (”sprids … från rysk sida”) bör det ha varit publicerat i stora regeringstrogna tidningar eller i statlig TV. Om något som publicerats på någon blogg i Sverige klassas som representativt för en svensk syn kan man påstå vad som helst om vad Sverige vill sprida.  Om det ska anses ha varit något som ”sprids” bör det dessutom ha blivit spritt utanför Ryssland och på något språk som är tillgängligt för många inte bara förekommit i ”ryskspråkiga medier”.

En rapport som beställts och publicerats av MSB har visat att RT ägnade mycket uppmärksamhet åt frågan om invandring och därmed sammanhängande problem när de behandlade det svenska valet. Det är svårt att förneka att det var en viktig del av det som debatterades i Sverige 2018. Om det är inblandning i det svenska valet eller den svenska debatten i allmänhet att referera till detta har flera andra länder också blandat sig i och försökt påverka svensk politik. Liknande rapportering har nämligen förekommit i USA, Storbritannien m.fl. länder. Jag ställde en fråga i min mailväxling: ”Har MSB eller någon annan analyserat om det är skillnad mellan behandlingen av detta ämne i medier i t.ex. Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA?” Från MSB fick jag ett klart negativt svar – något sådan analys har inte gjorts. Då blir det ju svårt att tolka behandling av den frågan som ett tecken på rysk inblandning i Sveriges inre liv.

Här följer mailväxlingen mellan mig och Mikael Tofvesson på MSB för dem som vill få lite mer detaljer.

Thu 17/01/2019 17:11

registrator@msb.se

Hej

Jag har läst om MSB:s oro för rysk påverkan på Riksdagsvalet förra året. Nu blev det ju inte mycket av det, men jag undrar ändå vad som låg bakom oron. Så här stod det på SVT:s hemsida i anslutning till en intervju med Fredrik Konnander:

” Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sprids det fyra övergripande narrativ (verklighetsbilder) om Sverige från rysk sida. Att Sverige:

  • är ett land i förfall, där lag och ordning inte upprätthålls.
  • är ett moraliskt dekadent och sekulärt samhälle.
  • styrs av USA och är hemlig medlem i Nato.
  • svenskar är russofober och alla investeringar i försvarssektorn är baserade på påhittade hot från Ryssland. ”

Det tyder på mer än en allmän oro. Det måste finnas ett underlag för att formulera dessa fyra punkter. Finns det citat från någon strategi som visar att Rysslands politiska ledning eller dess statsorgan har sådana avsikter? Det står ”sprids … från rysk sida”. I texten hänvisas till EU:s databas över fall av pro-Kremlsk desinformation. Är det från den databasen som ni härlett att det från rysk sida sprids sådana ståndpunkter som anges i citatet? Det bör i så fall finnas flera exempel på var och en av dessa fyra kategorier. Vänligen ge mig länkar till dem eller visa mig på annat sätt vad de innehåller. Det borde vara sådant som fanns vid den tidpunkt när intervjun gjordes mars 2018.

Vidare från texten: ”Ryssland försöker splittra Sverige genom att elda på den infekterade migrationsdebatten.” och ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har i uppdrag att skydda Sverige mot informationspåverkan, menar att Sverige har hamnat i ökat ryskt fokus sedan 2013–2014.” Det tyder på att det handlar om att påverka opinionen i Sverige. Är de exempel som ni bygger på för att formulera de fyra punkterna skrivna på svenska?

Jag vet att svensk immigration behandlats kritiskt i ryska medier. Har MSB eller någon annan analyserat om det är skillnad mellan behandlingen av detta ämne i medier i t.ex. Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA?

Jag ser fram mot att få svar på mina frågor.

Med vänlig hälsning, Lars Drake 

Murargatan 33, 754 37 Uppsala

SVT: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-Sverige 

From: OA-BER <oaber@msb.se>
Sent: 24 January 2019 13:34
To: xxx
Subject: MSB 2019-00826 – Ang oro för rysk påverkan

Hej Lars,
 
Tack för dina frågor och ditt engagemang inom området!
 
Du undrar vad som föranledde MSB:s åtgärder för att skydda det svenska valet från informationspåverkan från främmande makt. Regeringen har gett MSB i uppgift att ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan riktad mot Sverige. (Uppdrag 2. i myndighetens regleringsbrev; https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esv.se%2Fstatsliggaren%2Fregleringsbrev%2F%3FRBID%3D19538&data=02%7C01%7C%7Cc0ac61ac67f046c3ff2c08d681f844d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636839300636648988&sdata=tZlvV%2FqWQDcF21WFvj5cszJF7dY6i6qYtOj4B8eBL2I%3D&reserved=0)
Inför det svenska valet bedömde MSB att risken för påverkan av målgrupper i Sverige i samband med valet inte gick att utesluta. En del i bedömningen utgjordes av försöken att påverka valen i bland annat USA och Frankrike genom IT-attacker, falsk information och ryktesspridning.
I syfte att skydda det svenska valet från informationspåverkan har MSB tagit del av andra länders händelsebeskrivningar och bedömningar rörande till exempel tillvägagångssätt och aktörer.
I några fall har andra länder även öppet redovisat att de bedömer att Ryssland ligger bakom dessa påverkansaktiviteter (t.ex. ”Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”; https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dni.gov%2Ffiles%2Fdocuments%2FICA_2017_01.pdf&data=02%7C01%7C%7Cc0ac61ac67f046c3ff2c08d681f844d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636839300636648988&sdata=latq8Q%2Fjw1gPtpDNIM4TviTFg5hCT1T7aml3%2FEmLObs%3D&reserved=0).
 
Du undrar även om det finns ett underlag för att formulera de fyra narrativen. Med utgångspunkt i myndighetens uppdrag rörande informationspåverkan följer och bedömer MSB löpande företeelser som kan utgöra informationspåverkan riktad mot Sverige.
De narrativ om Sverige, som återges i den artikel som du hänvisar till, utgör myndighetens sammanfattning av hur Sverige och svenska förhållanden beskrivs i olika ryskspråkiga medier. Narrativen i sig utgör en del i vårt löpande arbete med att upprätthålla en normalbild avseende informationspåverkan riktad mot Sverige. MSB har ingen databas över falsk eller vilseledande information som rör Sverige. Vi redovisar inte i detalj hur vi arbetar för att identifiera och bedöma informationspåverkan då detta skulle kunna innebära att vår förmåga inom området begränsas.
 
Du undrar avslutningsvis om MSB eller någon annan har analyserat om det är skillnad mellan behandlingen av ämnet svensk immigration i medier i t.ex. Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA. MSB har inte genomfört en sådan komparativ analys avseende medierapportering i andra länder.                   
 
(Resten av brevet som inte är lika intressant ligger som en not efter denna artikel. LD)

Med vänliga hälsningar,

Mikael Tofvesson
Bitr. chef Operativa avdelningen
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Tel växel: 0771-240 240

Från: Lars Drake
Skickat: den 27 januari 2019 12:16
Till: OA-BER <oaber@msb.se>
Ämne: Re: MSB 2019-00826 – Ang oro för rysk påverkan

Hej Mikael

Tack för svaret som i några avseenden är tillfredsställande.

När det gäller frågan: ”Finns det citat från någon strategi som visar att Rysslands politiska ledning eller dess statsorgan har sådana avsikter?” anser jag att inte fått svar på min fråga. Du skrev: ”De narrativ om Sverige, som återges i den artikel som du hänvisar till, utgör myndighetens sammanfattning av hur Sverige och svenska förhållanden beskrivs i olika ryskspråkiga medier.” Jag har förståelse för att MSB inte kan visa allt eftersom det kan avslöja vilken kapacitet MSB har. Om det är från ”ryskspråkiga medier” som är helt offentliga kan det omöjligen vara något som inte MSB kan länka till. Jag vill få tre länkar till artiklar som visar att listan på punkter som finns i den artikel jag hänvisat till ger en bra bild av vad Ryssland vill sprida. Inte från några obskyra internetsidor utan rysk press med någon koppling till statsmakten. Det är inget problem för mig att de är på ryska. Att det i Ryssland, liksom i Sverige, USA, Storbritannien m.fl. länder, talas om Sveriges problem att hantera immigrationen och dess koppling till kriminalitet vet jag , men hur är det med de övriga punkterna.

Med vänlig hälsning, Lars Drake

From: OA-BER <oaber@msb.se>
Sent: 11 February 2019 10:22
To: Lars Drake
Subject: SV: MSB 2019-00826 – Ang oro för rysk påverkan

Hej Lars,

Vi beklagar att du inte har fått svar tidigare.

Det du efterfrågar går inte att besvara på det sätt som du önskar. 

Som nämndes i tidigare svar utgör narrativen om Sverige i artikeln en sammanfattning av hur Sverige och svenska förhållanden har beskrivits i olika ryskspråkiga medier. 

Narrativen är därmed inte citat ur enskilda nyhetsartiklar utan utgör just en sammanfattning av hur Sverige har beskrivits över tid i ett stort antal artiklar.

Du kan därmed inte få länkar till sådana specifika utländska nyhetsartiklar som du efterfrågar från MSB.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Tofvesson

Bitr. chef Operativa avdelningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

651 81 Karlstad

Tel växel: 0771-240 240

 Sista svaret:

Hej Mikael

Varje sammanfattning måste bygga på några fall, dvs det måste finnas artiklar eller längre citat som visar det ni påstår ska ha förekommit i rysk press om Sverige. Några enskilda citat kan däremot inte bevisa att ni har en adekvat sammanfattning. Till det krävs mer, men det begärde jag inte. 

Med vänlig hälsning, Lars

*****

NOT Resten av det första svaret från MSB:

Uppdraget i MSB:s regleringsbrev följde efter den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020. För ytterligare fördjupning kring påverkanskampanjer rekommenderar vi därför:
Försvarsberedningens rapport från 2014; https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fcontentassets%2F7f2ab5930a3c49c38f4ade73eca07475%2Fforsvaret-av-sverige—starkare-forsvar-for-en-osaker-tid&data=02%7C01%7C%7Cc0ac61ac67f046c3ff2c08d681f844d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636839300636648988&sdata=x%2BeRetJe0j0lwnr%2FygEenjQaWcV%2B2XSu%2B5pqBy6ef48%3D&reserved=0,
MSB:s svar på regeringsuppdrag från 2014; https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.msb.se%2FUpload%2FNyheter_press%2FRapport%2520civilt%2520f%C3%B6rsvar_2014_3277_slut.pdf&data=02%7C01%7C%7Cc0ac61ac67f046c3ff2c08d681f844d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636839300636648988&sdata=07UUMCNNof2zcmdUDLPvwKhVepADoW5%2BIO5jBY%2FbRmc%3D&reserved=0,
den försvarspolitiska inriktningspropositionen från 2015; https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fcontentassets%2F266e64ec3a254a6087ebe9e413806819%2Fproposition-201415109-forsvarspolitisk-inriktning–sveriges-forsvar-2016-2020&data=02%7C01%7C%7Cc0ac61ac67f046c3ff2c08d681f844d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636839300636648988&sdata=Wm07turony11Y1Tl%2BrDCshjvDJWJSw0FZG9KFryceq4%3D&reserved=0
och även försvarsberedningens rapport från 2017; https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4b02db%2Fglobalassets%2Fregeringen%2Fdokument%2Fforsvarsdepartementet%2Fforsvarsberedningen%2Fds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-2021-20252.pdf&data=02%7C01%7C%7Cc0ac61ac67f046c3ff2c08d681f844d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636839300636648988&sdata=4F1fmXr7IR%2FiaLkzpHsWLDr1fJfo1XIPZjRRcHHkTUQ%3D&reserved=0.

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Ett icke-svar på mina frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem

Min första reaktion när jag läste svaret från chefsjuristen på Jämställdhetsmyndigheten var att detta måste vara ett misslyckat skämt. Men det var nog värre än så. Det var nog allvarligt menat. Jag hade skrivit ett öppet brev till myndigheten redan den 7/1 2024 och bl.a. ställt några frågor angående myndighetens beställning av en utredning om […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Öppet brev angående anklagelser mot KFF och SFR

Jämställdhetsmyndigheten tycks ha en bristande förmåga inom områden som argumentationsanalys, textanalys och logik. Ett lösryckt uttalande i en fråga tas som bevis/indikation för att Sveriges Fredsråd (SFR) har en icke godkänd åsikt i en annan fråga. Inlägget, som innehåller det citat som använts som avgörande argument för att beskriva SFR:s syn, handlade inte om Rysslands […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer