Deltagande media
SÖNDAG 25 AUGUSTI 2019
Hälsa
2015-04-08

Kemikalieskatt – ett nytt värdefullt betänkande

 

Kemikalieskatteutredningen har kommit med sitt förslag till skatt på några farliga kemiska ämnen i vissa varugrupper (SOU 2015:30). Förslaget kommer inte med en idealisk lösning (om en sådan nu skulle finnas), men är ett stort steg framåt. Det kommer inte att leda till ett ökat skattetryck utan bör ses som en del av en skatteväxling.

Vi omges av farliga kemikalier i vardagen. De finns i t.ex. bekämpningsmedelsrester i livsmedel, i damm i våra hem, i prylar av plast, elektroniska produkter och leksaker. Mängden kemiska ämnen som produceras av den kemiska industrin ökade från 7 till 400 miljoner ton per år mellan 1950 och 2000. Flertalet av dessa ämnen är inte klassade som farliga och vi har tveklöst stor nytta av många av dem. Med tanke på att vi producerar över hundra tusen ämnen är det dock oroande hur få vi har bra kunskap om.

Varför kan vi inte bara förbjuda alla farliga ämnen? Helt enkelt därför att vi har behov av dem i flera användningar. Nyttan i användning står mot risk för hälso- och miljöeffekter. Huvudinstrumentet i kemikaliepolitiken är olika former av restriktioner för användningen. En del av värstingarna är totalförbjudna, men många fler får användas under vissa villkor. Arbetet med att införa önskvärda restriktioner går dock långsamt i förhållande till hur många nya ämnen som produceras och i förhållande till behovet. Krav på information om vilka ämnen som ingår i kemiska produkter och dessas egenskaper är också tillsammans med inspektioner viktiga delar av kemikaliepolitiken.

Nu till utredningen. Varför föreslår den inte införande av fler restriktioner riktade mot farliga ämnen som vi utsätts för i vardagen? Ett skäl är att EU har en lagstiftning som vi måste följa. Vi kan inte reglera på egen hand i Sverige. Möjligheten att gå längre än det som gäller i hela EU är starkt begränsad. Ett annat skäl är att en skatt kan vara effektiv för att minska användningen just där den är minst lönsam. Sverige har rätt att besluta om skatter som ska gälla i Sverige om vissa regler följs. Skatterna får t.ex. inte gynna svenska producenter utan vara neutrala med avseende på var något producerats.

Kemiska produkter är relativt bättre reglerade än varors innehåll av kemiska ämnen. Det är därför utredningen siktat in sig på farliga ämnen i varor. Utredningen har valt ut två huvudgrupper av kemiska ämnen och huvudgrupper av varor, dels vissa grupper av elektroniska produkter som innehåller flamskyddsmedel och dels viss byggmaterial som innehåller PVC-plast med ftalater (mjukgörare). De farliga kemiska ämnena från dessa varugrupper tenderar att hamna i damm i våra hem vilket drabbar barn mer än vuxna.

Skatteuttaget differentieras enligt förslaget så att de varor som innehåller mindre mängd farliga ämnen eller ämnen som är mindre farliga får en lägre skatt. Det innebär att hela konstruktionen leder till en minskad användning och därmed minskad spridning av farliga ämnen. Vitvaror beskattas med 8 kronor per kilo vara och övrig elektronik med 120 kronor. Maximala skattebeloppet per vara har satts till 320 kronor. Skatten på elektronik förväntas ge intäkter på 2,4 miljarder kronor per år. Golv-, vägg- och takytmaterial beskattas med 10 kronor per kilo. Den skatten förväntas ge intäkter på 38 miljoner kronor per år. De administrativa kostnaderna för skatterna är mycket små jämfört med förväntade skatteintäkter (ungefär två procent).

Det ideala hade varit att beskatta de farliga kemiska ämnena kilo för kilo. Det är inte möjligt eftersom mätproblemen är oerhört stora (och därmed skulle det bli orimligt dyrt och juridiskt svårhanterligt). Möjligheten till nedsättning av skatten för dem som producerar eller importerar varor som innehåller mindre mängd farliga ämnen eller ämnen som är mindre farliga lägger över ”bevisbördan” på företagen.

Det bör finnas förutsättningar för ett brett politiskt stöd för detta förslag. Det vore tråkigt om argumentet att en punktskatt har en viss regressiv effekt (drabbar ekonomiskt svaga proportionellt mer) kommer att användas för att hindra att en hälsomotiverad skatt införs. Skatteintäkterna kan användas för att t.ex. sänka skatter för lågavlönade eller pensionärer.

 

 

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    11 april 18:47

    Intressant. En hel del pengar i elektronikskatten. Och låter rimligt att lägga bevisbördan på företagen i fallen gällande farliga ämnen.