Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Utrikes
2018-03-31

EU:s misslyckade försök att tillbakavisa desinformtion

EU:s misslyckde anti-desinformationskampanj

EU har i samarbete med STRATCOM satsat på att avslöja rysk desinformation och organisationen kallar sig euvsdisinfo. Dess ”avslöjanden” finns på https://euvsdisinfo.eu/  Fallen har kritiserats och några tidningar i Nederländerna har gått till domstol. Jag undrade lite HUR låg kvalité de håller. Jag gick in och sökte på svenska källor i ett ämne som jag tycker borde vara viktigt när det handlar om påstådd desinformation från rysk sida nämligen ”NATO”. Jag fick upp två fall. Jag blev förvånad - var det så lite de hade att komma med. När jag gick vidare visade det sig att det var två påståenden från samma artikel som togs upp. De har således hittat EN artikel i Sverige som innehåller vad de påstår vara med anknytning till NATO!

I det ena fallet stod det under ”Disinformation”:

NATO’s operation in Kosovo shows that European politicians do not care about international humanitarian law (Natos insatser i Kosovo visar att Europeiska politiker inte bryr sig om internationell humanitär lag, min översättning). 1

 Det hänvisas till artikeln där detta påstående ska ha förekommit. Det visade sig vara en artikel i Dagens industri (12/10 2017) skriven av den ryska ambassadören Victor Tatarintsev som handlade om att Sverige borde satsa på ett normalt förhållande till Ryssland.

Efter att ha nämnt NATO:s expansion österut skrev Victor Tatarintsev:

Varje stat som inte får gehör för sin ståndpunkt tvingas att bestämt hävda sina nationella intressen. Ingen som blir injagad i ett hörn agerar väl annorlunda? Men det visade sig att Ryssland återigen ansågs skyldigt eftersom hon skulle ha rubbat den europeiska säkerhetsordningen.
Men hur ska man då kalla det som NATO med USA i spetsen gjorde på Balkan genom att bomba sönder Serbien och utan några som helst ”nationella folkomröstningar” upprätta ett ”självständigt” Kosovo? Vad gjorde vid det ögonblicket de så högt renommerade europeiska politikerna och vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet? 2

Rubbandet av den europeiska säkerhetsordningen syftar på det av USA och EU kritiserade ryska agerandet på Krim 2014. Det enda i artikeln som skulle kunna tolkas som att det handlar om internationell humanitär lag är: ” … vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?” Det stämmer inte alls med det som han påståtts ha sagt. Det borde vara tillräckligt för att visa att anklagelsen är ett slag i luften.

Nu är det så att även om Tatarintsev inte skrev det som påstås är det i sig inte fel. NATO:s bombning i Jugoslavien riktade sig mot befolkade områden som inte hade någon militär betydelse och mot civil infrastruktur såsom energianläggningar och broar. 3 Detta är brott mot krigets lagar och humanitär rätt. Klusterbomber och ammunition med utarmat uran användes vid många tillfällen. 4 Det värsta brottet är dock bombningarna i sig som inte hade stöd i FN:s Säkerhetsråd och därmed är ett brott mot FN-stadgans förbud för medlemsländerna att använda våld. Bombningen pågick i 78 dagar – på Krim fälldes inte en enda bomb. Några tusen människor dödades - på Krim dödades några enstaka. I Kosovo hölls inga omröstningar – på Krim hölls en omröstning om Krims framtid.  Om det som skedde på Krim är ett folkrättsbrott är det rätt uppenbart att NATO-bombningen av Jugoslavien under Kosovokriget är det.

I kritiken mot det som den ryske ambassadören inte skrev (!) i den utpekade artikeln tas den insats som hade stöd i FN: säkerhetsråd upp. Det handlade om att genomföra det fredsavtal som framtvingats genom de 78 dagarnas bombning. Det är således helt irrelevant eftersom det skedde efter det som utgör brott mot internationell lag eller den europeiska säkerhetsordningen.

Det andra fallet av påstådd desinformation handlar om NATO:s utvidgning österut.

NATO is stubbornly expanding towards the east although it should have followed the example set by the Warsaw pact and dissolved (NATO expanderar envist österut trots att det borde ha gjort som Warszawapakten och upplösts, min översättning) 5

Det som Victor Tatarintsev skrev var följande:

En paradoxal situation uppkom varvid NATO inte bara avstod från att följa den upplösta Warszawapaktens exempel utan tvärtom fortsatte att utvidga sina gränser genom att enträget expandera österut. 2

Inte precis som citatet ovan, men nästan vilket är bättre än i det första fallet.

Argumentet under rubriken ”Disproof” för att detta skulle vara desinformation är, hör och häpna, att bildandet av Warszawapakten skedde under helt andra villkor än expansionen av NATO. Bildandet nämns ju inte ens i det som kritiseras (eller i artikeln som det handlar om). Bildandet av Warszawapakten gjordes 1955 som ett svar på bildandet av NATO 1949. De två militärallianserna stod mot varandra under det kalla kriget. Därav logiken att NATO borde avvecklas när inte Warszawapakten fanns kvar. De undviker dessutom att tala om att Michail Gorbatjov blev lovad att NATO inte skulle expandera bortom Tyskland. Det handlar inte i något av fallen om något tillbakavisande av desinformation.

De som står bakom den här typen av tomma ”avslöjanden” av desinformation borde klassas som pajaser – nej förresten pajaser brukar vara roliga. Det här är bara oärligt och tragiskt.

 

1 https://euvsdisinfo.eu/report/european-politicians-do-not-care-about-international-humanitarian-law/

2 https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true

3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovokriget

4 https://postconflict.unep.ch/publications/uranium.pdf

5 https://euvsdisinfo.eu/report/nato-is-expanding-although-they-should-have-followed-the-example-set-by-the-warsaw-pact/

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.