”Deklaration om principer för frihet, välstånd och fred” från Atlantic Council

En grupp inom Atlantic Council (AC), där Carl Bildt varit en ledande figur, har publicerat en deklaration om principer för frihet, välstånd och fred, här kallad ’Deklarationen’ Declaration of Principles for Freedom, Prosperity, and Peace – Atlantic Council. I gruppen av ledande figurer ingår även USA:s f.d. Secretary of State (motsvarar utrikesminister) Madelaine Albright. Det var hon som sa att 500 000 döda barn var värt priset angående sanktionerna mot Irak på 90-talet. Atlantic Council står politiskt nära USA:s utrikesdepartement och Nato. Frågan är om AC är dess förlängda arm eller ett informellt underorgan till CIA eller en lobbyorganisation som för ut USA/Natos syn på världen. Det kan nog vara både det ena och det andra och det tredje. En deklaration från sådana är lite väl förutsägbar och borde inte tas på så stort allvar, men det kan ändå vara intressant att se vad de kommit fram till. Det svenska utrikesdepartement har under några år bidragit med $50 000 per år till framtagandet av den Deklarationen.

Den egentliga avsikten med Deklarationen tycks vara att verka för fortsatt dominans för USA och andra som det sägs fria länder i världen. Det handlar mycket om att försvara marknadsekonomin eller snarare nyliberalismen. Då ingår att försvaga staternas möjlighet att agera för att införa restriktioner för marknader även om det inte står i klartext i Deklarationen. Några av de frihandelsavtal som slutits under senare år innehåller paragrafer som reglerar staters rättigheter i relation till andra länders företag.

I texten förekommer en stor mängd positivt värdeladdade ord som gör att det kan se ut som om det handlar om något mer ädelt syfte – om en ljus framtid för mänskligheten.

Redan i första meningen i ingressen, vilket i huvudtexten delvis står med fetstil, finns några ord som tyder på ett grundmurat hyckleri. Det står:

” For seven decades, free nations have drawn upon common principles to advance freedom, increase prosperity, and secure peace.” (Under sju decennier har fria nationer byggt på gemensamma principer för att gynna frihet, öka välstånd och säkra freden. Mina översättningar av alla citat från Deklarationen.) Declaration of Principles for Freedom, Prosperity, and Peace – Atlantic Council

Det syftar på hela perioden efter andra världskriget fram till idag. Fria nationer syftar utan tvekan på USA, EU-länderna, Japan, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Sydkorea och några till. Hur mycket frihet har de personer som bombats av USA och andra länder som brukar betecknas som fria, under senare decennier främst i Mellanöstern? Tidsperioden omfattar även krigen i Korea och Indokina med miljontals döda. Hur mycket har välståndet ökat i de länder som bombats och invaderats? Hur ärligt är det att säga att de fria nationerna har agerat för fred?

Hoten som finns mot de principer som Deklarationen argumenterar för sägs komma från autokrater (ett annat ord för de populära orden diktatorer eller regimer?) och extremister som utnyttjar svagheter i nuvarande system. Det finns ingen antydan om att hot mot frihet och fred skulle komma från USA och allierades krigande på planeten.

Det står i Deklarationen att ”vi” står inför stora utmaningar. Där träffar de i stor utsträckning rätt. Problem som nämns är stagnerande löner, inkomstskillnader, ojämn fördelning av nyttan med internationell handel och ökad migration.

” New technologies are transforming societies. In many of our nations, stagnant wages, income disparities, and uneven benefits from global trade are leading many to question free market economics and the value of engagement in the world. Increased migration is fueling concerns about job security and national identity. ” (Nya teknologier omformar samhällen. I många av våra nationer leder stagnerande löner, inkomstskillnader och ojämn fördelning av nyttan av internationell handel till att många ifrågasätter fri marknadsekonomi och värdet av globala engagemang. Ökad migration göder oro för att förlora jobben och nationell identitet.) Declaration of Principles for Freedom, Prosperity, and Peace – Atlantic Council

Observera att hoten som nämns handlar om sådant som har medfört att många ifrågasätter fri marknad, inte att hoten kan leda till djup fattigdom, att samhällen upplöses, att kriminaliteten ökar eller att krigen blir fler och värre. Det som inte heller nämns är att de tre första är ett resultat av just den nyliberala politik som dominerat i USA, EU, m.fl. länder. Just den nyliberalism som Deklarationen ser som metoden för mänsklighetens befrielse. De vill ha mer av det som orsakat de problem de listar.

Den ökade migrationen, som medfört sociala problem och opposition mot globalisering av marknader, har till en betydande del skapats av västländers krig i Mellanöstern. Flertalet av de länder som folk flydde ifrån under de senaste 20 åren har bombats av USA. En del underlag finns redovisat här. Synapze

En formulering när det gäller internationella regler är följande:

” support the peaceful settlement of disputes, including civil conflicts, and refrain from the use of force, except as just and necessary to advance these principles … ” Declaration of Principles for Freedom, Prosperity, and Peace – Atlantic Council

Observera med undantag för det som är rätt (rättvist) och nödvändigt för att gynna dessa principer. Det kan tolkas som att försvaret av fria marknader står över principen att verka mot våldsanvändning i världen. Syftningen är lite oklart formulerat, men om det syftar på internationella konflikter står det i strid med FN-stadgans principer om förbud mot våld och hot om våld mellan länder.

Demokrati är ett ord som används ofta i Deklarationen. På den internationella nivån har över 190 länder ställt sig bakom FN-stadgan som därmed kan ses som en slags konstitution som reglerar ländernas relation till varandra. Den är väl demokratiskt förankrad – om än indirekt. En av de viktigaste delarna är förbudet att använda eller hota att använda våld mot ett annat medlemsland. Det är just det som USA brutit mot mer än något annat land under de 7 decennier som Deklarationen talar om. Under flera år kring millennieskiftet lobbade USA och några allierade för att principen om skyldighet att skydda (R2P, ibland kallad ”humanitär intervention”) skulle godkännas av FN – dvs det skulle inte längre vara krav på beslut i FN:s Säkerhetsråd för att göra militära insatser i andra länder lagliga. Detta avfärdades på ett enigt möte i FN 2005. Ansvaret för skydd av befolkningen i ett land faller på landets regering, som kan begära hjälp från andra regeringar. Om det inte fungerar krävs det beslut i Säkerhetsrådet innan andra länder har rätt att ingripa. United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect AC:s deklaration är ett nytt lite inlindat försök att ge legitimitet åt denna syn som avvisades av FN 2005.

De avgörande formuleringarna i Deklarationen finns under rubriken ”The Right of Assistance” (Rätten till bistånd eller hjälp, ett långt citat ur Deklarationen finns efter artikeln). Där hävdas att regeringar har en skyldighet (ansvar för) att tillåta att dess medborgare får motta hjälp från andra. Det kan ses som ett stöd till färgrevolutioner som initieras av västländer i länder som inte följer i Västs ledband, dvs en mildare form av inblandning i andra länders inre angelägenheter än militära invasioner.

Den punkten under samma rubrik kan knappast tolkas som annat än ett nytt försök att få igenom R2P (rätt att försvara) som avfärdades av FN 2005. Det står att när regeringar (i aktuellt land) inte vill eller förmår hindra brott mot de principer som torgförs i Deklarationen skall (andra) regeringar vidta såna åtgärder som är rättvisa och nödvändiga för att förhindra dylika brott.

Sveriges regering har en tydlig deklaration på sin hemsida angående folkrätt:

” Folkrätten består av regler och principer som reglerar hur stater och vissa andra internationella aktörer ska samarbeta och agera gentemot varandra. Folkrätten baseras främst på traktater (överenskommelser) och sedvanerätt. Folkrätten kräver bland annat respekt för FN-stadgan och dess regler om territoriell integritet och förbud mot våldsanvändning. Folkrätten innehåller också regler om ansvarsutkrävande för internationella brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I folkrätten ingår bland annat mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt, internationell straffrätt och traktaträtt.” Folkrätt – Regeringen.se Det rimmar illa med Deklarationen som Atlantic Council torgför.

Detn positiva synen på historien där USA bombat land efter land, ställningstagandet för andra länders rätt att ingripa militärt i ett land och Atlantic Councils huvudsyfte att verka för en värld ledd av USA visar sammantaget vad det handlar om. Det borde vara självklart att det är oförenligt med svensk officiell syn på internationell rätt.

Med tanke på att svenska UD är medfinansiär borde frågan tas upp i Riksdagen. Vad får svenska skattebetalare ut av att bidra med pengar till den grupp inom AC där Carl Bildt har haft en central position (och dessutom annat ekonomiskt stöd till AC)?  Vad får svenska skattebetalare ut av att bidra med pengar till Atlantic Council över huvud taget? Kan inte USA:s och Nato’s propagandaorgan klara sig på egen hand?

Lars Drake

***

Mark R. Royce, Providence Magazine, Har gjort en föredömlig analys av några centrala svagheter i Deklarationen. Seven Decades, Seven Principles: Reflections on the Atlantic Council’s Declaration of Principles for Freedom, Prosperity, and Peace (providencemag.com)

Även Valter Mutt och Håkan Sundberg har skrivit en bra artikel om svensk inblandning i Atlantic Councils arbeten. Varför sponsrar vår feministiska regering Natopropaganda? | GP De fick ett svar från Carl Bildt som slog i luften utan att bemöta kärnfrågan. Jag har aldrig fått någon ersättning för att jag sitter i AC:s kommitté | GP Även svaret till Bildt är läsvärt. Ovärdigt att skoja bort angelägna frågor | GP

***

Ur Deklarationen:

”We affirm the right of national sovereignty, while recognizing that sovereignty obligates governments to uphold these principles. 

Governments, as well as private entities and individuals where they are able, have a responsibility to: 

  • allow their citizens to receive assistance from others to advance these principles, including, in non-free societies, support to non-violent groups, political parties, and individuals aiming to foster democracy or human rights
  • assist those adversely impacted by violations of these principles, and where governments or other actors are unwilling or unable to cease or remedy flagrant or systematic violations, take such actions just and necessary to prevent them”

Declaration of Principles for Freedom, Prosperity, and Peace – Atlantic Council

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Ett icke-svar på mina frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem

Min första reaktion när jag läste svaret från chefsjuristen på Jämställdhetsmyndigheten var att detta måste vara ett misslyckat skämt. Men det var nog värre än så. Det var nog allvarligt menat. Jag hade skrivit ett öppet brev till myndigheten redan den 7/1 2024 och bl.a. ställt några frågor angående myndighetens beställning av en utredning om […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Öppet brev angående anklagelser mot KFF och SFR

Jämställdhetsmyndigheten tycks ha en bristande förmåga inom områden som argumentationsanalys, textanalys och logik. Ett lösryckt uttalande i en fråga tas som bevis/indikation för att Sveriges Fredsråd (SFR) har en icke godkänd åsikt i en annan fråga. Inlägget, som innehåller det citat som använts som avgörande argument för att beskriva SFR:s syn, handlade inte om Rysslands […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer